null

Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 919 855,06 PLN

Wkład własny: 98 457,95 PLN

Wartość dofinansowania: 2 821 397,11 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.1 Innowacje społeczne

Okres realizacji projektu: lipiec 2016 – marzec 2019

Jednostka realizująca projekt: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

 

Partnerzy w projekcie:
- Miasto stołeczne Warszawa/Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ,
- Gmina Miasto Gdynia,
- ECORYS Polska sp. z o.o.

 


Opis projektu:
Celem projektu jest pobudzenie lokalnej i sieciowej współpracy międzysektorowej działającej na rzecz tworzenia nowatorskich, oddolnie wypracowanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.
W ramach trzech naborów do inkubatorów ok. 72 pomysły na innowacje otrzymają wsparcie (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu) przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania, które będzie mogło być przetestowane w mikroskali. 33 z nich będą mogły otrzymać grant na przeprowadzenie testowego wdrożenia w wybranej lokalizacji,  a 6 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, będzie upowszechnianych na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania. Ze wsparcia inkubatora będę mogli korzystać przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne.