null

Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach – FEEDSCHOOLS finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg EUROPA ŚRODKOWA, Oś priorytetowa 2: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej, Cel szczegółowy 2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

Podstawowe informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Finansowanie rozwoju środowiska i efektywności energetycznej w szkołach - FEEDSCHOOLS

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Wartość całkowita projektu (wszyscy partnerzy): 1.971.837 €

Poziom dofinansowania całego projektu z Funduszy UE: 1.646.878 €

Wartość projektu m.st Warszawa: 169.650,00

Poziom dofinansowania projektu m.st Warszawa z Funduszy UE: 144.202,50

Jednostka realizująca projekt:  Biuro Infrastruktury

Celem strategicznym projektu FEEDSCHOOLS jest stworzenie podstaw dla władz lokalnych do planowania, finansowania i realizacji projektów budynków szkolnych do standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Rezultatem projektu FEEDSCHOOLS będzie wypracowanie innowacyjnych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi, które ułatwią planowanie modernizacji budynków szkolnych z wykorzystaniem nowych technologii energooszczędnych, zwłaszcza zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto zaoferowana jednostkom samorządu terytorialnego baza instrumentów finansowych dostępnych w poszczególnych regionach Europy Środkowej ułatwi pokonanie bariery braku funduszy w sektorze samorządowym oraz pobudzi napływ prywatnych środków finansowych do realizacji projektów renowacji budynków publicznych.

Podczas realizacji projektu FEEDSCHOOLS przeprowadzone zostaną działania pilotażowe w 48 szkołach w 6 krajach objętych projektem. W ramach działań pilotażowych zrealizowane zostaną audyty energetyczne reprezentatywnych budynków szkolnych, na podstawie których opracowane zostaną wstępne plany ich modernizacji do standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii wraz z zaproponowaniem modeli finansowania tych przedsięwzięć.

Projekt FEEDSCHOOLS obejmuje również swoim zakresem przeprowadzenie szkoleń menedżerów ds. energii w regionie, odpowiednich służb samorządowych, a także pracowników oraz uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Ponadto w ramach prowadzonych działań zostaną opracowane rekomendacje odnośnie dokumentów planistycznych i rozwojowych na szczeblu lokalnym.

Działania pilotażowe będą stanowić zbiór najlepszych praktyk do wykorzystania przy planowaniu i realizacji ambitnych projektów modernizacji budynków publicznych w danym regionie, co przyczyni się do wypełnienia przez kraje Europy Środkowej zobowiązań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

Projekt FEEDSCHOOLS realizowany jest w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2020r. W projekcie uczestniczy 11 partnerów z 7 krajów Europy Środkowej. Są to: Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA, Włochy, Lider projektu), ENVIROS (Czechy), Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (Polska), Zala County Foundation for Enterprise Promotion (Węgry), Local Energy Agency Spodnje Podravje (Słowenia), Miasto Udine (Włochy), miasto stołeczne Warszawa (Polska), Gmina Slovenska Bistrica (Słowenia), Miasto Split (Chorwacja), HEP ESCO (Chorwacja), Graz Energy Agency (Austria).

Realizacji projektu będzie towarzyszyć szereg wydarzeń promujących modernizację szkół do standardu budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz narzędzia i rekomendacje wypracowane w projekcie. Bieżące informacje i rezultaty projektu zamieszczane będą na stronie internetowej projektu pod adresem www.interreg-central.eu/feedschools.