null

Erasmus+ i programy, które go poprzedziły: doświadczenie, które odmieniło życie 10 milionów młodych Europejczyków!

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia, Margaritis Schinas, powiedział: Uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, młodzieżowych i sportowych ponad granicami oznacza dla mieszkańców całej Europy zaangażowanie, wymianę doświadczeń i naukę. W programie Erasmus+ wspólnie odnieśliśmy wspaniały sukces i powinniśmy się starać, aby osiągnąć jeszcze więcej – zwiększyć liczbę uczestników, mobilność, różnorodność i wynikające z tego możliwości.

Dziś w Brukseli, na otwarciu spotkania z zainteresowanymi stronami poświęconego nowemu programowi Erasmus+, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, powiedziała: Erasmus+ stał się dla młodszych pokoleń naszych obywateli bramą do Europy i do świata. Jest to jedno z najbardziej widocznych osiągnięć UE: program jednoczy ludzi na całym kontynencie, tworzy poczucie wspólnej przynależności i solidarności, podnosi kwalifikacje i zwiększa szanse życiowe uczestników.

W porównaniu z rokiem 2017 rok 2018 przyniósł kolejny rekordowy wynik – dysponowaliśmy budżetem w wysokości 2,8 mld euro, co oznacza wzrost finansowania o 10 proc. W ramach programu Erasmus+ sfinansowano ponad 23 500 projektów i ogólnie udzielono w 2018 r. wsparcia w mobilności ponad 850 tys. studentów, praktykantów, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą. Niemal 10 proc. spośród 470 tys. studentów, stażystów i pracowników szkolnictwa wyższego, którzy otrzymali dotację w roku akademickim 2017/2018, wyjechało do krajów partnerskich na całym świecie lub przybyło z tych krajów.

Oprócz studentów i pracowników uczelni Erasmus+ wspierał 40 tys. nauczycieli i pracowników szkół, 148 tys. osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 8 400 pracowników kształcenia dorosłych oraz 155 tys. młodych osób oraz osób pracujących z młodzieżą.

W ramach programu sfinansowano również 199 projektów sportowych, z których 118 było realizowanych przez lokalne organizacje sportowe. Erasmus+ poparł doroczny Europejski Tydzień Sportu, który dzięki ponad 50 tys. imprez w całej Europie stał się bezprecedensowym sukcesem.

Aby wykorzystać efekt synergii z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, program Erasmus+ wsparł w 2018 r. wiele działań dotyczących znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Od 2018 r. program Erasmus+ wspiera również inicjatywę mającą na celu urzeczywistnienie do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych pomaga instytucjom szkolnictwa wyższego tworzyć nowe, silne sojusze.

Kontekst

Erasmus+ i poprzedzające go programy należą do najbardziej udanych programów Unii Europejskiej. Od 1987 r. zapewniają one młodym ludziom możliwości zdobycia nowych doświadczeń dzięki wyjazdom za granicę. Budżet aktualnego programu Erasmus+ na lata 2014–2020 wynosi 14,7 mld euro i zapewni 3,7 proc. młodych ludzi w UE możliwości studiowania, szkolenia, zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia wolontariatu za granicą. Zakres geograficzny programu zwiększył się z 11 państw w 1987 r. do 34 państw w 2020 r. (wszystkie 28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja). Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie.

W maju 2018 r. Komisja przedstawiła swój projekt nowego, ambitniejszego programu Erasmus, dążąc do podwojenia budżetu w następnym długoterminowym budżecie na lata 2021–2027 do kwoty 30 mld euro. Celem jest sprawienie, by program jeszcze bardziej sprzyjał włączeniu społecznemu, miał bardziej międzynarodowy charakter i był dostępny dla osób z różnych środowisk.

 

Źródło: KE