null

E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Tytuł projektu: E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Wartość projektu: 14 124 918,01 zł

Wkład m.st. Warszawy:  6 124 918,01

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 000 000,00 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Cyfryzacji Miasta

 

Przedmiotem projektu jest budowa, w oparciu o technologię chmury obliczeniowej, zintegrowanej platformy e-usług m.st. Warszawy, za pośrednictwem której planuje się udostępnienie 16 wybranych e‐usług związanych z działalnością Urzędu. Dotyczyć one mają głównie często załatwianych spraw związanych z obsługą podatków, przyjmowaniem płatności na stronie portalu, obsługą e-faktur, obsługi procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego, obsługą wniosków różnego typu oraz udostępniania danych, w tym informacji publicznej.

 

E- usługi powstałe w ramach realizacji projektu mają być podzielone na następujące moduły funkcjonalne:

 1. Moduł podatnika – adresowany do grupy podatników opłacających na terenie m.st. Warszawy podatki:

- podatek od nieruchomości,

- podatek od środków transportu,

- podatek leśny,

- podatek rolny,

- opłaty za wywóz nieczystości.

2. Moduł płatności – adresowany do wszystkich podmiotów chcących dokonywać płatności elektronicznych za podatki, opłaty, usługi i inne zobowiązania wobec Miasta

- płatności elektroniczne.

3. Moduł e-faktur – adresowany do wszystkich podmiotów zewnętrznych, będących kontrahentami/dostawcami Urzędu m.st. Warszawy, którzy realizują zamówienia Miasta i wystawiają z tego tytułu faktury czy rachunki. W chwili obecnej wszyscy dostarczają dokumenty księgowe w tradycyjnej wersji papierowej. Moduł adresowany również do podmiotów zewnętrznych, którym m.st. Warszawa wystawia dokumenty księgowe związane z realizowanymi przez Miasto transakcjami sprzedaży.

- przyjęcie e-faktury od Klienta i realizacja zobowiązania,

- wystawienie faktury przez Urząd i doręczenie Klientowi.

4. Moduł obsługi procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego- obejmuje obsługę procesów z obszaru architektury i planowania przestrzennego dotyczącą

-wydawania decyzji o ustaleniu i warunkach zabudowy,

-wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę.

5. Moduł obsługi wniosków- obejmuje obsługę procesów:

-wydawania zezwoleń na alkohol,

-obsługę wniosków o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

-obsługę procesu wydawania Karty Miejskiej i Karty Warszawiaka,

-obsługę procesu wydawania kart wędkarskich.

6. Moduł informacyjny - usługi adresowane do osób poszukujących informacji dotyczących m.st. Warszawy, w tym:

 -informacji Publicznych,

- powiadomienia przez bramkę SMS.

 

W chwili obecnej większość usług administracji publicznej realizowanych w ramach Urzędu, oparta jest na tradycyjnym modelu osobistego kontaktu z obywatelem. Natomiast udostępnione e-usługi cechować będzie wysoki poziom dojrzałości i personalizacja – mają one zapewnić możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności osobistej wizyty w instytucji i zawierać mechanizmy dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, czy poinformowanie klienta sms-em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej). Jeżeli Klient nie dysponuje podpisem elektronicznym, Urząd i portal zachowują możliwość przekierowania go do procedury pozwalającej na kontynuację procesu obsługi rozpoczętego z użyciem portalu.

Ponadto uruchomienie platformy e-usług połączone będzie z integracją systemów informatycznych, wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie m.st. Warszawy oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie. Działania te przyczynią się do poprawy poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy, a tworzony system teleinformatyczny będzie umożliwiał w przyszłości rozbudowę portalu e-usług m.st. Warszawy o kolejne moduły i e-usługi.

 

20.07.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.