null

Dojrzali, kompetentni w pracy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Tytuł projektu: Dojrzali, kompetentni w pracy
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2011-30.06.2012
Koszt realizacji: 2 327 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 PLN
Jednostka realizująca projekt: Zakład Doskonalenia Zawodowego w partnerstwie z m.st. Warszawa i Wojewódzkim Urzędem Pacy w Warszawie

 

Celem głównym projektu jest doskonalenie i rozwój kapitału społecznego w województwie mazowieckim poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Celem szczegółowym projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie poza czasem I miejscem pracy kwalifikacji zawodowych przez grupę 420 pracujących osób dorosłych, kobiet I mężczyzn w wieku 45+, o różnym stopniu wykształcenia I kwalifikacji, które z własnej inicjatywy zgłoszą taką potrzebę.  

 

Grupą docelową projektu są osoby w wieku 45+, mieszkające w województwie mazowieckim, w szczególności w m.st. Warszawie (głównie w Dzielnicach: Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer), zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności poza czasem i miejscem pracy.

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez okres trwania projektu, jednak nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia ostatniego kursu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa i złożenia jej w jednym z wyznaczonych przez Organizatora punktów w: 

 • Urzędach Dzielnic (Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer), czynnych w pon. w godz. 8:00 – 18:00, w pozostałe dni w godz.  8.00 – 16.00,
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul. Młynarskiej 16, czynnym od pon. – pt. w godzinach  8.00 – 16.00 lub
 • Biuro Projektu - Zakład Doskonalenia Zawodowego - czynne od  pon.- pt. w godzinach 8.00-16.00, Warszawa, ul. Podwale 13 pok. 13 lub recepcja ZDZ.

Dopuszcza się także przesłanie Deklaracji pocztą do Biura Projektu.

 

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie następujących szkoleń:

 • język angielski (100 godzin, 10 edycji),
 • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (150 godzin, 10 edycji),
 • podstawy księgowości z obsługą komputera (142 godziny, 4 edycje),
 • sprzedawca z obsługą komputera (120 godzin, 1 edycja),
 • diagnosta samochodowy (117 godzin, 1 edycja),
 • wizaż (100 godzin, 1 edycja),
 • prawo jazdy kat. C (60 godzin, 1 edycja),
 • certyfikowany likwidator szkód (40 godzin, 1 edycja),
 • przedsiębiorczość (60 godzin, 4 edycje),
 • zarządzanie projektami (60 godzin, 4 edycje),
 • negocjacje i komunikacja społeczna (20 godzin, 5 edycji).

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w grupach 10. osobowych w jednostkach szkoleniowych ZDZ na terenie Warszawy.

 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie, a w przypadku określonych szkoleń uzyskają stosowne uprawnienia państwowe.

 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu (zasad i warunków uczestnictwa, oferty szkoleniowej, harmonogramu szkoleń, lista punktów rekrutacyjnych oraz kontaktów organizacyjnych) dostępne są na stronie projektu www.kompetentniwpracy.pl

Załączniki: