null

Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 496 980,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 339 797,10 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi. W ramach aktywnej integracji odbiorcy projektu objęci zostaną minimum dwoma instrumentami aktywnej integracji wybranymi spośród:

instrument aktywizacji zawodowej (usługi wspierające aktywność zawodową)
Działanie to umożliwi ukierunkowanie osoby nieaktywnej zawodowo na poszukiwanie pracy, zgodnej z predyspozycjami oraz pomoże w wyborze dalszej ścieżki zawodowej.

instrument aktywizacji edukacyjnej
Działanie polegające na organizacji zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym oraz organizacji zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mające na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego. W ramach tego instrumentu osoby będą także kierowane na zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych umiejętności zawodowych.

instrument aktywizacji zdrowotnej
Instrument polegający na skierowaniu oraz sfinansowaniu badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia oraz na skierowaniu i sfinansowaniu terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób.

instrument aktywizacji społecznej
Działanie polegające na organizacji grup i klubów samopomocy, treningów kompetencji umiejętności społecznych oraz poradnictwa specjalistycznego.

opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
Działanie to skierowane będzie do najbliższego otoczenia osób aktywizowanych, aby umożliwić im uczestniczenie w zajęciach.

Wybór instrumentów odbędzie się na etapie realizacji projektu przy współpracy z doradcą zawodowym i psychologiem społecznym.


Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).