null

Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 178 946,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 18 789,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 160 157,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i wsparcie w powrocie na rynek pracy 17 nieaktywnych zawodowo kobiet z Dzielnicy Włochy.

Działania realizowane będą w dwóch etapach. Pierwszy z nich ma na celu wsparcie psychologiczne, wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych, rozwój umiejętności interpersonalnych i wychowawczych. Drugi etap oprócz działań motywacyjno – wspierających nastawiony będzie na rozwój umiejętności zawodowych, poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń obejmujących: grupy rozwoju osobistego, trening umiejętności wychowawczych, trening ekonomiczny, zajęcia z Orawa pracy, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej kobiet, trening autoprezentacji oraz zajęcia poświęcone aktywnemu poszukiwaniu pracy.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).