null

Centrum Aktywności Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 547 257,44 zł
Wkład m. st. Warszawy: 0,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE:  1 547 257,44 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Okres realizacji: 02.06.2008 - 29.04.2011
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. WarszawyOpis projektu:

Celem projektu była integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przyczynił się do zwiększenia motywacji do poszukiwania oraz podjęcia zatrudnienia, nabycia wiedzy dotyczącej obecnego rynku pracy, zdobycia podstawowych umiejętności obsługi komputera oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy projektu mogli liczyć na wsparcie w trakcie poszukiwania pracy oraz nabycie umiejętności społecznych do funkcjonowania w społeczności lokalnej. Dzięki projektowi zwiększyła się także samoocena uczestników. Grupą docelową projektu było 100 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności klienci Ośrodka Pomocy Społecznej Bielany oraz zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany z możliwością uczestnictwa osób z całego terenu m. st. Warszawy.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych) podjął decyzję o dofinansowaniu projektu.