null

Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt nr Z/2.14/III/3.3.2/1792/05 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 13,5 mln zł
Wkład własny m.st. Warszawy: 10,5 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 3 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet: 3. Rozwój lokalny
Działanie: 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
Poddziałanie: 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Okres realizacji: 28.06.2006 r. – 28.03.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Numer złożonego wniosku: Z/2.14/III/3.3.2/1792/05

 

Opis projektu (cel, zakres, efekty):

 Celem projektu była zmiana dotychczasowych funkcji i adaptacja terenów powojskowych przy ul. Powązkowskiej/Obrońców Tobruku w Warszawie na cele sportowo rekreacyjne. Wykonanie przedmiotowej inwestycji stanowiło I etap w procesie rewitalizacji obszarów powojskowych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Realizacja projektu polegała na adaptacji i modernizacji istniejących terenów powojskowych na Międzyszkolny Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, zlokalizowanego na niewykorzystanych i zaniedbanych terenach należących do obszaru Fortu Bema.

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu związane jest z obsługą masowych imprez sportowych, treningiem sportowców i rozgrywkami ligowymi, w których może brać udział młodzież szkolna z terenu dzielnicy, mieszkańcy Bemowa oraz wszyscy chętni spoza dzielnicy (w tym również z sąsiadujących gmin wiejskich).

W ramach projektu wydzielono m.in. parking dla samochodów osobowych z ciągami pieszymi i strefą zieleni oraz pawilony wejściowe w strefę obiektów sportowych z kasami i stanowiskami ochrony. Główny kompleks obiektów sportowych obejmuje m.in. podjazdy dla obsługi imprez, ciągi piesze, dwa boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej, o standardowych wymiarach 105 x 68 metrów, budynki socjalno-higieniczne oraz trybuny: ligową i treningową.

Dzięki zaprojektowaniu niezależnych trybun dla widzów możliwy jest wybór pomiędzy śledzeniem meczu na płycie głównej lub treningu. Mecze i treningi mogą być prowadzone niezależnie, w oddzielnych terminach, ze względu na bezpieczeństwo i sposób organizacji imprez masowych. Na zbudowanym w ramach projektu obiekcie może przybywać jednocześnie ok. tysiąca widzów na rozgrywkach ligowych lub ok. 700 osób podczas treningów. Zaplecze socjalno-higieniczne zapewnia wygodę użytkowania obiektu dla zawodników oraz widzów, zaś samo boisko ligowe jest ogrodzone piłkochwytami, zwiększającymi płynność przebiegu zawodów. W projekcie uwzględniono również oświetlenie płyty głównej, oświetlenie terenu o charakterze parkowym, odwodnienie oraz media.

W założeniach projektu przewidziano korzystanie z powstałych obiektów przez młodzież szkolną (w tym z Dzielnicy Bemowo), Młodzieżowe Kluby Sportowe z Bemowa, Piłkarską Ligę Bemowa, młodzież z sąsiednich obszarów wiejskich oraz pozostałe zainteresowane grupy i osoby.

Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej (MBOPN) stworzyła możliwość:

-        rozwoju funkcji sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

-        organizowania i przeprowadzania zawodów o zasięgu regionalnym i krajowym

-        tworzenie klubów, drużyn i sekcji sportowych

-        poprawy stanu zdrowia młodzieży i pozostałych korzystających

-        zorganizowania czasu wolnego młodzieży, a tym samym stworzenie alternatywy dla niewłaściwego (np. chuligańskiego) spędzania tego czasu

-        utworzenia nowych miejsc pracy

-        podniesienia atrakcyjności Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Inwestycja odniosła wpływ na rozwój społeczny Dzielnicy Bemowo, stanowiąc jednocześnie istotny czynnik poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej stolicy. Przedmiotowy projekt został wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz współgra ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w której jednym z celów jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez rozwój turystyki, spotu i rekreacji.