null

Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wartość całkowita projektu: 662 845 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 530 276 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: RPO WM 201-2020

Priorytet: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.10.2021 r.

Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Partner projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Opis projektu

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest  zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

 

 Cele szczegółowe projektu

 1. Uzyskanie zatrudnienia przez 3 uczestników projektu w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,
 2. Osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej przez min. 25% korzystających z usług aktywnej integracji w okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie,
 3. Zdobycie kompetencji społecznych przez min. 34% uczestników projektu do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie,
 4. Objęcie uczestników projektu w okresie jego realizacji zintegrowanymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizujących dla wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych,
 5. Umożliwienie uczestnikom projektu w okresie jego realizacji korzystania z dostępnych zasobów instytucjonalnych oraz usług indywidualnych, grupowych i zajęć reintegracyjnych.

 

 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.

 

Działania w ramach projektu

Projekt zakłada realizację następujących działań:

 • pracę socjalną z rodzinami,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, zajęcia edukacyjno – integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,
 • usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy zawodowego,
 • usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,
 • usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom.