null

Bądź w życiu aktywny (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 513 811,94 zł
Wkład m. st. Warszawy: 48 823,80 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 464 988,14 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do 60 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Projekt obejmie kontraktami socjalnymi osoby posiadające dzieci w wieku 0 – 13 lat wychowujących je w rodzinach pełnych lub samotnie.

Wobec każdej osoby zastosowane zostaną przynajmniej dwa instrumenty aktywnej integracji dostosowane do potrzeb. W pierwszej kolejności zastosowane zostaną działania poprawiające funkcjonowanie psychospołeczne, następnie działania edukacyjne i zawodowe.

W ramach instrumentów aktywizacji społecznej przewidziano:
 

  • organizację i sfinansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych,
  • organizację i sfinansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
  • organizację i sfinansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

W zakresie instrumentów integracji edukacyjnej zorganizowane zostaną zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową. ( kursy komputerowe, szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników).

W zakresie instrumentów aktywizacji zawodowej zatrudniony zostanie doradca zawodowy, który poprowadzi indywidualne konsultacje.

Uczestnicy projektu nabędą umiejętności zarządzania czasem, zarządzania środkami finansowymi oraz poruszania się po rynku pracy.


Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).