null

Ważna rola termomodernizacji w poprawie środowiska edukacyjnego w szkołach publicznych na przykładzie szkoły nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dynamicznym krajobrazie współczesnej edukacji nie sposób przecenić roli infrastruktury w kształtowaniu przyjaznego środowiska uczenia się. Szkoły publiczne, będące ważnym elementem naszych społeczności, odgrywają jedną z najważniejszych ról w kształtowaniu umysłów przyszłych pokoleń. Nie zawsze docenionym, a ważnym aspektem rozwoju infrastruktury szkolnej jest termomodernizacja, czyli proces polegający na modernizacji budynku szkolnego, w tym systemów ogrzewania, wentylacji i izolacji w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. W kontekście dzisiejszych wyzwań edukacyjnych, termomodernizacja jawi się jako niezwykle ważny czynnik wspierający tworzenie przestrzeni sprzyjającej nauce.

Efektywne zarządzanie energią jest istotne zarówno ze względów ekonomicznych, jak i środowiskowych. Szkoły, jako podmioty publiczne, często borykają się z ograniczeniami budżetowymi. Termomodernizacja odpowiada na to wyzwanie poprzez optymalizację zużycia energii, a tym samym w dłuższej perspektywie obniżenie kosztów utrzymania szkoły. Oszczędności finansowe można przekierować na zasoby edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne i rozwój zawodowy nauczycieli, co ostatecznie przynosi korzyść uczniom.

Jednym z dobrych rozwiązań pozwalających na przyspieszenie realizacji powyższych zadań jest pozyskanie finansowania z Funduszy EOG, z których skorzystała Szkoła Podstawowa nr 397 mieszcząca się przy ul. Afrykańskiej 11 w dzielnicy Praga Południe.

Szkoła planowała termomodernizację od wielu lat, licząc na wsparcie zewnętrznych instytucji czy państwa. Dzięki udziałowi w projektach pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” w szkole udało się wymienić centralne ogrzewanie, stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne oraz wykonać ocieplenie fundamentów, stropodachów i elewacji. Ponadto zmieniono oświetlenie na energooszczędne.

Budynki użyteczności publicznej w swojej masie, jak też każdy z osobna, znacząco oddziałują na środowisko. Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome jak ważny jest zrównoważony rozwój, a termomodernizacja jest jedną z inwestycji ekologicznych, która przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego szkoły. Modernizacja izolacji, ulepszanie systemów grzewczych i wdrażanie energooszczędnych technologii to podstawowe kroki na drodze do tworzenia ekologicznej infrastruktury szkolnej. Nie tylko pozytywnie wpływa to na wizerunek szkoły, ale także wpaja uczniom wartości proekologiczne, wzmacniając poczucie odpowiedzialności za planetę.

Komfort uczniów i nauczycieli ma ogromne znaczenie dla skutecznego nauczania i przyswajania wiedzy. Przestarzałe systemy ogrzewania i wentylacji mogą powodować dyskomfort i rozproszenie uwagi, utrudniając proces edukacyjny. Termomodernizacja zapewnia odpowiedni klimat w pomieszczeniach, tworząc optymalne warunki do koncentrowania się na nauce, współpracy i ogólnego dobrego samopoczucia. Uczniowie, którzy mogą pracować w komfortowych warunkach, są bardziej zaangażowani i osiągają lepsze wyniki w nauce. W tym miejscu należy nadmienić, iż przy okazji przeprowadzanych prac w szkole nr. 397 odświeżone zostaną ściany korytarzy, łazienek oraz sal lekcyjnych zapewniając tym samym większą estetykę wewnątrz budynku.

Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie technologii termomodernizacyjnych może pełnić także funkcję edukacyjną. Uczniowie szkoły doświadczają wymiernych korzyści wynikających z energooszczędnych modernizacji. To praktyczne doświadczenie sprzyja zrozumieniu znaczenia odpowiedzialnego zarządzania zasobami, potencjalnie inspirując kolejne pokolenie świadomych ekologicznie obywateli do działań na rzecz środowiska.

Podsumowując, rola termomodernizacji w szkołach publicznych wykracza poza zwykłą poprawę jakości infrastruktury. Ma ona bezpośredni wpływ na poziom edukacji, stabilność finansową i odpowiedzialność za środowisko. Inwestycja w termomodernizację to inwestycja w przyszłość – zapewnienie uczniom optymalnych warunków do nauki, promowanie zrównoważonego rozwoju i zaszczepianie wartości, które docelowo wykraczają daleko poza salę lekcyjną. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom XXI wieku, podjęcie działań termomodernizacyjnych prowadzi szkoły publiczne w kierunku jaśniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Projekty pn. „Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy – zakres 1” i „Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy – zakres 2” korzystają z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG w ramach programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, Grafika Opis wygenerowany automatycznie                                       Obraz zawierający tekst, clipart, logo, Grafika Opis wygenerowany automatycznie