null

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/23

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs partnerski na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych.

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 03/10/23 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:

 1. Strategia #Warszawa2030

http://2030.um.warszawa.pl/

 1. Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy.

Obszar współpracy partnerskiej:

 1. Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.

Czytelne wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 31.12.2023 r. w jeden z następujących sposobów:

 1. w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy w Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie;

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Aleje Jerozolimskie  44, 00-024 Warszawa;

 3. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP;

 4. drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: projekty_partnerskie@um.warszawa.pl

W przypadku oferty przesłanej pocztą za datę jej złożenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy.

 1. Kryteria oceny formalnej:

 1. złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

      https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie

 1. wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

      https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie

 1.  wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie

 1. wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejskie/default.htm oraz

https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie

 1. wskazanie obszaru interwencji, którego dotyczy propozycja współpracy,

 2. opis projektu/zakres rzeczowy projektu,

 3. planowany okres realizacji projektu,

 4. powiązanie z celami Strategii #Warszawa 2030 oraz powiązanie z celami innych dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy,

 5. wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,

 6. dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,

 7. określenie roli m.st. Warszawy i Oferenta w projekcie: Lider/ Partner.

 1. Kryteria oceny merytorycznej (max. 40 pkt):

  1. cel realizacji projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [maks. 3 pkt]

  2. opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [maks. 6 pkt],

  3. planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [maks. 5 pkt],

  4. budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego) [maks. 3 pkt],

  5. adekwatność budżetu do zadań planowanych w ramach projektu [maks. 6 pkt],

  6. podstawowe wskaźniki realizacji projektu [maks. 3 pkt],

  7. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [maks. 2 pkt],

  8. spodziewane efekty i korzyści wynikające z realizacji projektu [maks. 3 pkt],

  9. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [maks. 4 pkt],

  10. przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [maks. 4 pkt],

  11. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [maks. 1 pkt].

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.

Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.

W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.

M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).

M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie określonej w pkt. 1 ogłoszenia– w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.

M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Załączniki: