null

Zakres 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner: Terram Pacis (Norwegia)

Wartość całkowita projektu: 19 629 705,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 8 593 202,45 zł

Wartość dofinansowania z MF EOG (85%) i Budżetu Państwa (15%): 11 036 502,55 zł

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w naborze: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” ze środków MF EOG 2014-2021

Okres kwalifikowalności wydatków: Od 13 października 2021 r. - 30 kwietnia 2024 r.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Opis projektu: Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne planowane do wykonania w wybranych placówkach szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych poprzez realizację prac budowlanych m.in. takich jak: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, oświetlenia, modernizację instalacji grzewczej, instalację fotowoltaiczną, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i rur. Wymienione działania inwestycyjne mają skutkować zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery, obniżeniem energochłonności budynków, obniżeniem kosztów utrzymania obiektów oraz wzrostem bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo dzięki działaniom edukacyjnym organizowanym w szkołach zwiększy się świadomość społeczna. Realizacja projektu będzie oddziaływać na zidentyfikowany problem niedostatecznego stanu czystości środowiska naturalnego wynikającego m.in. z niskiej jakości powietrza, natomiast interwencja z zakresu poprawy efektywności energetycznej przyniesie stosunkowo szybkie i widoczne efekty, co jest szczególnie istotne w obliczu prognozowanych zagrożeń.

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 28 marca 2023 roku.