null

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a)    budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b)    ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowie systemów deszczowych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 28.02.2022 r.

Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Poniżej kontakt do osób udzielających informacji (Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta) :

    1. Helena Kamińska tel. 22 443 25 50, e-mail: hkaminska@um.warszawa.pl
    2. Katarzyna Bartusiak tel. 22 443 25 10, e-mail: kbartusiak@um.warszawa.pl
    3. Małgorzata Szymczak-Piątek tel. 22 44325 52, e-mail: mpiatek@um.warszawa.pl

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, składanie wniosków w naborze będzie odbywało się:

  1. w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy w Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa; w przypadku wyboru tej formy złożenia wniosków wnioskodawca zobowiązany jest umieścić napis na kopercie: „MIAD - Mazowsze dla działkowców 2022”;
  3. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP pod adresem /UMSTWarszawa/skrytka,
  4. drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl

Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, zadecyduje termin wpływu przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy.

Dziękujemy Państwu za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz zapraszamy do uczestnictwa w naborze wniosków.

Załączniki: