null

Europa zmienia metropolię warszawską 6

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mapa konturowa gmin i powiatów należących do metropolii warszawskiej

Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko m.st. Warszawę, ale również całą warszawską metropolię. Odpowiedzią na wyzwania intensywnego rozwoju metropolitalnego są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - specjalny instrument finansowy, wykraczający poza dotychczasowe schematy programowania funduszy unijnych. W jego ramach Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami - przy wsparciu funduszy unijnych - realizuje projekty, których wspólnym celem jest niwelowanie problemów o skali ponadlokalnej oraz wykorzystanie wspólnego potencjału aglomeracyjnego, zarówno w zakresie infrastrukturalnym (trasy rowerowe, parkingi P+R), jak i gospodarczo-społecznym (e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3). W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na ponad 735 mln zł. W kolejnych latach planowany jest jej dalszy rozwój w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” poprzez aktywne angażowanie samorządów współtworzących metropolię warszawską w realizację zintegrowanych działań i przedsięwzięć, w większym niż kiedykolwiek zakresie w ramach Regionu warszawskiego stołecznego (Warszawa oraz 69 gmin i 9 powiatów).