null

Zapytanie ofertowe dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych dla projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy o następujących parametrach:  
 • materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału; niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu,
 • zabezpieczenie tablicy podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego,
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle,
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna budynku wpisanego do rejestru zabytków,
 • sposób mocowania: kołki dystansowe,
 • wymiar tablicy: 40 cm x 60 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy o następujących parametrach:
 • materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału; niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu,
 • zabezpieczenie tablicy podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego.
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle,
 • miejsce montażu: nieotwierana część metalowa bramy wjazdowej,
 • sposób mocowania: Wykonawca zaprojektuje i wykona konstrukcję oraz mocowanie tablic, mocowanie za pomocą metalowych prętów, niedopuszczalny jest montaż tablicy na plastikowych opaskach zaciskowych,
 • wymiar tablicy: 80 cm x 120 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Tablice pamiątkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

 1. Dostawa i montaż tablic pamiątkowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Praga-Północ).

 1. Każda tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • flagę Rzeczpospolitej Polskiej oraz odwołanie do nazwy;
 • znak marki Mazowsze oraz odwołanie do strony www.mapadotacji.gov.pl.

 1. Termin realizacji zamówienia: 6.12.2021  r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy
 3. Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: Cena brutto oferty

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

                                 Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

 1. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.

 1. Termin składania ofert: 28.10.2021 r.

 1. Warunki zmiany umowy: umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

 1. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
 2. Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.
 3. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
 6. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. atrzaskowska@um.warszawa.pl

Załączniki: