null

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania do druku, wydrukowania i dostarczenia 800 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu ze środków UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowanie do druku, wydrukowanie i dostarczenie 800 szt. naklejek informujących o dofinansowaniu ze środków UE dla projektu pn. „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Przygotowanie naklejki do druku zgodnie z załączonym wzorem w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego;
 2. Wydrukowanie naklejek i ich dostarczenie do Biura Funduszu Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki;
 3. Liczba naklejek:
 • 500 sztuk o wymiarach 10 cm na 4 cm,
 • 300 sztuk o wymiarach 8 cm na 3 cm;
 1. Nadruk pełen kolor 4+0;
 2. Tło naklejki: kolor biały;
 3. Z uwagi na fakt, że naklejki będą naklejane na wyposażeniu i sprzęcie medycznym, który będzie często dezynfekowany, muszą być one wydrukowane na folii z mocnym klejem i dodatkowo zalaminowane, aby wydruk był odporny na odklejanie, ścieranie i działanie detergentów;
 4. Wydruk musi być wysokiej rozdzielczości, tak aby wszystkie logotypy oraz odwołania do nazw przy logotypach były widoczne i czytelne (brak efektu rozmazania).

  

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 grudnia 2021 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

 1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: Cena brutto oferty

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

                                    Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

 1. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.

 1. Termin składania ofert: 26 października 2021 r.

 1. Warunki zmiany umowy

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 1. Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:
 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
 2. Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
 5. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. dstrachota@um.warszawa.pl.

Załączniki: