null

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza konkurs 01/01/22 dotyczący wyboru partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, w tym wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do realizacji projektów wpisujących się w szczególności w cele i założenia następujących dokumentów strategicznych:


1.    Strategia #Warszawa2030: http://2030.um.warszawa.pl/
2.    Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy.

Obszar współpracy partnerskiej:

1.    Współpraca przy przygotowaniu i realizacji innych projektów w ramach Programów Operacyjnych lub innych funduszy zewnętrznych.


Czytelne wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 30.06.2022 r. w jeden z następujących sposobów:

a)    w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie;    od 7 lutego 2022 r.: Aleje Jerozolimskie 44 w Warszawie;
b)    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; od 7 lutego 2022 r.: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
c)    drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP;
d)    drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: projekty_partnerskie@um.warszawa.pl

W przypadku oferty przesłanej pocztą za datę jej złożenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy.


1.    Kryteria oceny formalnej:
a)    złożenie oferty (wraz z podpisem) sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejski/default.htm
oraz
https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie
b)    wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejski/default.htm oraz
https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie
c)     wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejski/default.htm oraz
https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie
d)    wypełnienie i podpisanie oświadczenia oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronach:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/fundusze_europejski/default.htm oraz
https://um.warszawa.pl/waw/europa/konkursy-partnerskie
e)    wskazanie obszaru interwencji, którego dotyczy propozycja współpracy,
f)    opis projektu/zakres rzeczowy projektu,
g)    planowany okres realizacji projektu,
h)    powiązanie z celami Strategii #Warszawa 2030 oraz powiązanie z celami innych dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy,
i)    wskazanie potencjalnego źródła finansowania, w szczególności wskazanie nazwy programu operacyjnego, priorytetu i działania/poddziałania,
j)    dysponowanie wykwalifikowaną kadrą w zakresie przygotowania i realizacji projektu,
k)    określenie roli m.st. Warszawy i Oferenta w projekcie: Lider/ Partner.


2.    Kryteria oceny merytorycznej (max. 40 pkt):
a)    cel realizacji projektu oraz uzasadnienie potrzeby jego realizacji [maks. 3 pkt]
b)    opis grupy docelowej, sposobu rekrutacji i adekwatność proponowanego wsparcia do jej potrzeb [maks. 6 pkt],
c)    planowane zadania w ramach projektu wraz z harmonogramem ich realizacji [maks. 5 pkt],
d)    budżet projektu (z uwzględnieniem podziału Lider/Partner oraz wskazaniem źródła wkładu własnego) [maks. 3 pkt],
e)    adekwatność budżetu do zadań planowanych w ramach projektu [maks. 6 pkt],
f)    podstawowe wskaźniki realizacji projektu [maks. 3 pkt],
g)    doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski) [maks. 2 pkt],
h)    spodziewane efekty i korzyści wynikające z realizacji projektu [maks. 3 pkt],
i)    oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy) [maks. 4 pkt],
j)    przedstawienie koncepcji współpracy z m.st. Warszawą wraz z określeniem sposobu zarządzania projektem [maks. 4 pkt],
k)    zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa [maks. 1 pkt].

M.st. Warszawa będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Partnera lub Lidera.Dokładne określenie ról podczas realizacji zadania nastąpi na etapie ewentualnych rozmów negocjacyjnych.


W przypadku braku spełnienia kryteriów formalnych, m.st. Warszawa zastrzega możliwość wezwania oferentów, w wyznaczonym przez siebie terminie, do uzupełnienia/poprawienia zgłoszenia.


M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia (- ń) partnerskiego (- ich) tylko z wybranym (- i) partnerem (- ami).


M.st. Warszawa zapewnia możliwość wniesienia odwołania w formie określonej w pkt. 1 ogłoszenia– w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W przypadku wniesienia odwołania, z rozpatrywania środka odwoławczego wyłącza się osoby, które były zaangażowane w ocenę.


M.st. Warszawa, w ciągu 10 dni roboczych od upłynięcia terminu na złożenie środka odwoławczego, rozpatrzy go i umieści stosowną informację w BIP.


Serdecznie zachęcamy do współpracy!

 

Załączniki: