null

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż czterech tablic pamiątkowych dla projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż czterech tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2””, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 2020.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż czterech tablic pamiątkowych, jednostronnych, zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” i zgodnie z następującymi parametrami:
 1. tablica nr 1:
 • materiał: płyta akrylowa (tzw. pleksi) z jednego arkusza materiału o grubości nie mniejszej niż 10 mm;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce mocowania: wewnątrz budynku;
 • sposób mocowania: tulejki dystansowe;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 2:
 • materiał: płyta kompozytowa z jednego arkusza materiału;
 • materiał typu dibond lub równoważny o nie gorszych właściwościach;
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna budynku (na elewacji);
 • sposób mocowania: tulejki dystansowe;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 3:
 • materiał: płyta kompozytowa z jednego arkusza materiału;
 • materiał typu dibond lub równoważny o nie gorszych właściwościach;
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna kontenera medycznego;
 • sposób mocowania: nierdzewne blachowkręty,
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm;
 • nadruk pełen kolor 4+0;
 1. tablica nr 4:
 • materiał tablicy: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału;
 • tablica wolnostojąca na profilach trwale związana z gruntem;
 • tablica wraz z konstrukcją musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych;
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle;
 • miejsce montażu: przy kontenerze medycznym w odległości, dającej możliwość umycia kontenera;
 • przed wykonaniem tablicy możliwa jest wizyta w miejscu montażu w celu dookreślenia technologii / sposobu posadowienia konstrukcji w gruncie;
 • wymiar tablicy: 120 cm x 80 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.
 2. Dostawa i montaż tablic w różnych lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
 3. Każda tablica pamiątkowa  powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.  

Termin realizacji zamówienia: 3 grudnia 2021 r.

Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy.

Kryteria oceny ofert: Cena brutto oferty

Uwaga: oferta musi zawierać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: Cena brutto oferty

Cena brutto oferty - 100 %, maksymalnie – 100 punktów

                                    Cena najniższej oferty

Liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 %

                                     Cena badanej oferty

Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych za pomocą ww. wzoru.

Termin składania ofert: 5 października 2021 r.

Warunki zmiany umowy

Umowa dot. realizacji zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności uniemożliwiająca realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w zapytaniu ofertowym wynika z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów:

 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść i logotypy, które powinny zostać umieszczone na przedmiocie zamówienia.
 2. Przygotowany przez Wykonawcę projekt graficzny umieszczenia logotypów będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. W przypadku uwag do projektu graficznego, Wykonawca niezwłocznie je uwzględni i przedstawi kolejny projekt w terminie max. 24 godzin od momentu zgłoszenia uwag.
 3. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i dostawie przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia złożenia faktury VAT w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.
 6. Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie, tj. dstrachota@um.warszawa.pl lub na adres m.zawadka@um.warszawa.pl

Załączniki: