null

Wynik postępowania dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu dwóch tablic pamiątkowych dla projektu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż dwóch tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy o następujących parametrach:  
 • materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału; niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu,
 • zabezpieczenie tablicy podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego,
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle,
 • miejsce montażu: ściana zewnętrzna budynku wpisanego do rejestru zabytków,
 • sposób mocowania: kołki dystansowe,
 • wymiar tablicy: 40 cm x 60 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednej tablicy o następujących parametrach:
 • materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo z jednego arkusza materiału; niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy pamiątkowej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu,
 • zabezpieczenie tablicy podwójną warstwą zabezpieczającego lakieru bezbarwnego.
 • tablica musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych,
 • informacje na tablicy muszą zostać umieszczone na białym tle,
 • miejsce montażu: nieotwierana część metalowa bramy wjazdowej,
 • sposób mocowania: Wykonawca zaprojektuje i wykona konstrukcję oraz mocowanie tablic, mocowanie za pomocą metalowych prętów, niedopuszczalny jest montaż tablicy na plastikowych opaskach zaciskowych,
 • wymiar tablicy: 80 cm x 120 cm,
 • nadruk pełen kolor 4+0.
 1. Tablice pamiątkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

 1. Dostawa i montaż tablic pamiątkowych w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy (Dzielnica Praga-Północ).

 1. Każda tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • flagę Rzeczpospolitej Polskiej oraz odwołanie do nazwy;
 • znak marki Mazowsze oraz odwołanie do strony www.mapadotacji.gov.pl.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

1)  Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 22.10.2021 r.

2)  Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 28.10.2021 r.

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

100,00%

100

2

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

69,44%

69,44

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

Nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone:

Pracowni Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: