null

Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logo na błękitnym tle przedstawia kolorowe okręgi, statek oraz pociąg

Projekt pn. „ Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Instytucja wdrażająca z ramienia KE: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency – INEA)

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 171 897 EUR

Maksymalna wysokość dotacji: 2 085 949 EUR

Wartość wkładu miasta: 2 085 948 EUR

Wartość całkowita projektu: 21 999 965 PLN

Źródła finansowania: Instrument finansowy „Łącząc Europę” – Connecting Europe Facility (CEF – Transport)

Okres realizacji: 26.02.2020 r. – 30.06.2023 r.

Jednostki realizujące projekt: Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy, Metro Warszawskie Sp. z o.o. i Zarząd Transportu Miejskiego

Cel i zakres projektu:

Celem projektu jest przygotowanie analizy możliwości rozwoju zintegrowanej sieci transportowej w warszawskim węźle miejskim sieci bazowej TEN-T z myślą o usprawnieniu połączeń komunikacyjnych z węzłami przesiadkowymi dla dalekobieżnego transportu kolejowego i autobusowego, a pośrednio również lotniczego (połączenia kolejowe z Lotniskiem Chopina w Warszawie i Portem Lotniczym Warszawa-Modlin). Koncepcja oparta będzie na rozbudowie sieci metra i stworzeniu multimodalnych węzłów przesiadkowych Warszawa-Centrum i Warszawa-Wschód w rejonie następujących stacji kolejowych:

  • Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście, obsługujących dalekobieżne i podmiejskie połączenia kolejowe, komunikację metra (linia metra M1), połączenia autobusowe i tramwajowe, w tym połączenia z portami lotniczymi,
  • Warszawa Wschodnia, która obsługuje dalekobieżne i podmiejskie połączenia kolejowe i autobusowe, w tym połączenia z portami lotniczymi, połączenia tramwajowe i planowaną nową linię metra M3.

Dofinansowany projekt obejmuje realizację prac studyjnych, dokumentacji i analiz związanych z rozbudową sieci multimodalnego transportu publicznego w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T i usprawnieniem połączeń pomiędzy węzłami przesiadkowymi transportu dalekobieżnego w oparciu o sieć metra, dzięki utworzeniu brakujących połączeń i udogodnień komunikacyjnych.

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną następujące dokumenty, studia i analizy:

  • Studium rozwoju systemu metra w Warszawie - analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego układu sieci metra,
  • Dokumentacja przedprojektowa oraz projekty budowlane dla stacji A12 (Plac Konstytucji) oraz A16 (Muranów) linii metra M1 w Warszawie wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej,
  • Analiza technicznej możliwości powiązania stacji metra Centrum linii M1 z dworcami Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna,
  • Studium techniczne linii metra M3 wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – PRAGA,
  • Studium techniczne budowy multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa – Wschód.

log._14.12.jpg