null

Aktywny Żoliborz (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 178 439,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 18 736,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 159 703,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.08.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, łącznie 50 0sób. Jest to młodzież, która wymaga intensywnej aktywizacji społecznej. Wobec uczestników zastosowane zostaną dwa instrumenty aktywnej integracji: społecznej i zdrowotnej, realizowane poprzez warsztaty umiejętności komunikacyjnych, trening radzenia sobie z emocjami i problemami życiowymi, indywidualne poradnictwo psychologiczne. Ponadto zrealizowane zostaną także działania o charakterze środowiskowym w formie trzech spotkań z kulturą, historią i filantropią.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).