null

Aktywny Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 607 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 438 265,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Opis projektu:

W ramach projektu wsparciem zostanie objęte osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. Obok warsztatów i szkoleń aktywizujących zawodowe, które prowadzą do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia motywacji do podjęcia zatrudnienia, prowadzone będą także działania zmierzające do zwiększenia kompetencji społecznych, np. radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.


Decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).