null

Aktywni Społecznie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 422 000,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 377 690,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. WarszawyOpis projektu:

Celem projektu jest obudzenie motywacji do samopoznania, nabycia umiejętności społecznych i podniesienia kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu, a także promocja działań upowszechniających aktywną integrację społeczną i zawodową na terenie Dzielnicy Wesoła.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, niepełnosprawne korzystające z pomocy społecznej oraz osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. W projekcie wezmą udział osoby spełniające przynajmniej jedno z w/w kryteriów, rekrutowane na podstawie analizy dokumentów OPS i przy współpracy pracowników socjalnych.

Po konsultacji z pracownikiem socjalnym uczestnik będzie objęty minimum trzema instrumentami aktywnej integracji - edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej bądź społecznej.   

Zaplanowane działania mają charakter kompleksowy, tworzą wielopłaszczyznowe wsparcie w obszarze psychicznym, psychologicznym, społecznym, zawodowym. W celu osiągnięcia wysokiej efektywności działań przewidywane są konsultacje psychologa, psychiatry i doradcy zawodowego, mających wpływać na zmiany postaw i wzrost motywacji odbiorców projektu do podejmowania samodzielnych działań.

Dzięki zrealizowaniu projektu i osiągnięciu zakładanych rezultatów, odbiorcy projektu będą mieli lepszą perspektywę na życie, staną się samodzielni i aktywni w szerszym zakresie  życia społecznego.