null

Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach projektu została zakończona 31 marca 2018 roku.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 192 699,92 PLN
Wkład własny: 59 635,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 133 064,92 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Polski Związek Niewidomych
- Fundacja Szansa Dla Niewidomych

Opis projektu:

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 członków rodzin z osobami z niepełnosprawnością wzroku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie realizacji.
 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:
1) 80 rodzin, w tym 100 uczestników projektu, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn:
a) 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, głównie z powodu dysfunkcji wzroku - 44 kobiety i 36 mężczyzn;
b) 20 osób członków rodzin uczestników projektu - 11 kobiet i 9 mężczyzn;
c) w tym liczba 60 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych - 35 kobiet i 25 mężczyzn w wieku 16-65 lat oraz 40 osób aktywnych zawodowo lecz zagrożonych utratą pracy - 25 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 35-52 lata;
2) 60 osób stanowiących otoczenie uczestników projektu - 36 kobiet i 28 mężczyzn.

Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
- Wsparcie tyflopedagogiczne i tyflotechnologiczne
- Doradztwo zawodowe
- Indywidualny i/lub grupowy trening umiejętności życiowych
- Warsztaty tyfloinformatyczne i nauka obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych
- Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha
- Kursy zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów szkoleniowych) 
- Staże zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów stażowych i opłaceniem kosztów badań lekarskich)
- Pośrednictwo pracy
- Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością
- Poradnictwo rodzinne
- Rodzinne wyjścia integracyjne

Załączniki: