null

Aktywna integracja droga do zatrudnienia (Projekt systemowy)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 247 117,00 zł
Wkład m. st. Warszawy: 25 947,00 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 221 170,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Opis projektu:

Grupę docelową stanowi 30 osób korzystających z pomocy społecznej. W większości będą to osoby powyżej 45 roku życia, które mają największe problemy na rynku pracy. Uczestnicy zostaną objęci działaniami o charakterze aktywizacyjnym, które mają na celu powrót osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem poprzez:
 

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
  • warsztaty integracyjne,
  • trening interpersonalny,
  • warsztaty radzenia sobie ze stresem,
  • trening komunikacji,
  • trening asertywności,
  • warsztaty motywacyjne,
  • warsztaty rozwiązywania konfliktów,
  • trening autoprezentacji,
  • indywidualne porady zawodowe.

Udział w projekcie zapewni uczestnikom możliwość skorzystania z różnorodnych form pomocy, mających na celu dostarczenie odpowiednich narządzi umożliwiających poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym. Zmiana osobistych predyspozycji i wzrost motywacji sprawią, że uczestnicy projektu staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. 

 

Decyzje o przyznaniu dofinansowania projektu podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych).