null

"Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej oraz klonu jesionolistnego.

Okres realizacji projektu: 11 marca 2014 r. – 31 sierpnia 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 1 487 183,73 PLN

Wartość dofinansowania projektu: 85%, 1 264 106,17 PLN

Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

 Beneficjenci projektu:

1)      m.st. Warszawa (jednostka realizująca – Zarząd Mienia m.st. Warszawy)

2)      Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii, CENT III – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Zespół ds. Ochrony i Restytucji Ekosystemów)

Cel projektu:

Przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej oraz klonu jesionolistnego. Jest to działanie istotne dla kształtowania krajobrazu korytarza ekologicznego, jakim jest Dolin Środkowej Wisły.

Założenia projektu:

Założono, że koszenie zaniedbanych łąk, szczególnie tych zarośniętych nawłocią ograniczy rozwój gatunków inwazyjnych i wypromuje pożądane gatunki łąkowe. Planowany jest również wysiew nasion, zebranych na lepiej zachowanych łąkach w dolinie środkowej Wisły i jej dopływów oraz transfer darni – jest to wskazane szczególnie tam, gdzie w glebie zachowało się już niewiele nasion roślin łąkowych.

Efektem tych działań będzie odtworzenie półotwartego, częściowo zadrzewionego krajobrazu z udziałem bogatych gatunkowo łąk na siedliskach zalewanych międzywala Wisły, szczególnie łąk selernicowych (Cnidion dubii), chronionych Dyrektywą Siedliskową jako siedlisko 6440, a także łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris, 6510), zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (Molinion caeruleae, 6410) i muraw napiaskowych (Koelerion glaucae, 6120). Mozaikowy układ łąk i zarośli stanowić będzie korzystne siedlisko dla licznych chronionych gatunków ptaków wodno-błotnych, zarówno migrujących, jak i lęgowych, w tym derkacza (Crex crex).

Zakres projektu obejmuje:

1)      Działania przygotowawcze (II – III kw. 2014)

a)      Inwentaryzacje i badania siedlisk i gatunków;

b)      Wybór obszarów objętych działaniem oraz szczegółowy dobór fitocenoz docelowych, metod restytucji i miejsc referencyjnych do zbioru i transferu materiału nasiennego;

c)       Działania konsultacyjne z organami zarządzającymi obszarem.

 

2)      Działania konkretne podzielone na dwie grupy (III kw. 2014 – III kw. 2015):

a)      Koszenie obszarów porośniętych nawłocią olbrzymią i kanadyjską. Wycinanie i karczowanie podrostów klonu jesionolistnego, wierzb i topól, z terenów restytuowanych. Odtworzenie łąk zalewowych poprzez przygotowanie podłoża do transferu diaspor, oraz wysiew nasion. Nasiona pozyskane zostaną z łąk donorowych usytuowanych w dorzeczu Wisły.

3)      Działania edukacyjne i promocyjne projektu (III kw. 2014 – III kw. 2016).

4)      Działania służące podtrzymaniu efektów realizacji projektu (II kw. 2016 – III kw. 2017):

a)      Cykliczne koszenia i uzupełnianie składu gatunkowego łąk;

b)      Inwentaryzacje i badania powykonawcze.

 

Rekomendacje i założone efekty ekologiczne:

Proponowane w ramach projektu metody restytucji bazują na bogatej literaturze przedmiotu oraz na doświadczeniach Zespołu ds. Ochrony i Restytucji Ekosystemów Wydziału Biologii UW zdobytych podczas projektów pilotażowych na Torfowisku Całowanie, w projekcie LIFE – Nature pn. „Motylowe Łąki” oraz w projekcie odtwarzania łąk półnaturalnych w okolicach Chełma. Działania objęte zakresem projektu sprzyjają utrzymaniu właściwej przepustowości koryta wód wysokich oraz wpisują się w założenia przygotowywanego planu zarządzania obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Założenia projektu zostały wstępnie skonsultowane odpowiednio z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie.

Efektem ekologicznym projektu będzie odtworzenie , co najmniej kilkunastu hektarów łąk zalewowych.