null

"ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość całkowita projektu: 1 977 573,92 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 781 419,45 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Podziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji: 1.04.2013 r. – 30.06.2015 r.
Jednostka realizująca projekt: m.st. Warszawa
Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Uczestnicy projektu: pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw zagrożonych restrukturyzacją

 

PROJEKT INNOWACYJNY

Opis projektu:

Problematyka niskiej aktywności zawodowej osób w wieku 50+ staje się kluczową kwestią społeczną oraz głównym wyzwaniem polityki rynku pracy w kontekście prognozowania zmian demograficznych w Polsce, dlatego tak istotne jest wypracowanie odpowiednich nowatorskich rozwiązań, które przeciwdziałałyby przedwczesnemu wycofywaniu się z rynku pracy poprzez utrzymanie zatrudnienia starszych pracowników oraz promowanie świadomego starzenia się. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, którym towarzyszył będzie znaczący wzrost zatrudnienia, w szczególności osób po 50 roku życia, zmniejszy się liczba osób pracujących w tej grupie wiekowej. Szczególnie sytuacja kobiet na rynku pracy jest bardzo trudna. Aktywność zawodowa kobiet znacznie zmniejsza się powyżej 50 roku życia. Związane to jest z faktem, że kobiety w tej grupie wiekowej muszą godzić pracę z obowiązkami domowymi, w szczególności z opieką nad wnukami i osobami zależnymi, a z obawy przed utratą pracy chętnie przechodzą one na renty i wcześniejsze emerytury. Osoby po 50 roku życia w dużym stopniu zagrożone są wypadnięciem z rynku pracy, dlatego ważne jest aby zostały stworzone odpowiednie mechanizmy wsparcia, które przedłużyłyby ich aktywność zawodową szczególnie w kontekście zachodzących zmian związanych z wydłużeniem wieku emeryt. Wymaga to jednak kompleksowego przyjrzenia się problemowi i podjęcia próby zmiany świadomości wśród pracodawców oraz kadry zarządzającej. Pracodawcy muszą zrozumieć, że konkurencyjność ich firm powinna polegać na wydajności starszych pracowników oraz na efektywnym wykorzystaniu ich umiejętności.

 

Cel główny projektu:

Wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia osób pracujących po 50 roku życia.

 

Cele szczegółowe:

  • Wypracowanie poradnika oraz filmu w konsultacji z kadrą zarządzającą z zakresu zarządzania wiekiem
  • Wzrost świadomości dotyczących własnych kompetencji zawodowych wśród osób po 50 roku życia pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • Wzrost wiedzy na temat założenia działalności gospodarczej

 

Projektem zostanie objętych łącznie 120 osób w wieku 50+ pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach zagrożonych restrukturyzacją, w tym 60 osób kadry zarządzającej.

 

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

 

Innowacyjnością proponowanego rozwiązania jest wypracowanie narzędzi, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku pracy. Wynikiem projektu będą 3 sprzężone ze sobą produkty:

  1. PORADNIK ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MSP wraz z filmem promujących zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Publikacja będzie podchodziła kompleksowo, od strony praktycznej do zarządzania wiekiem w szczególności do pracowników po 50 roku życia. Poradnik skonsultowany zostanie z pracodawcami. W pierwszym etapie zidentyfikowane zostaną optymalne instrumenty zarządzania wiekiem stosowane w MSP. Instrumenty dotyczyć będą m.in.: rekrutacji, rozwoju zawodowego, dostosowania stanowisk i warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników 50+, elastycznych form zatrudnienia, przygotowania do emerytur. Kolejnym etapem będzie opracowanie wstępnej wersji Poradnika zarządzania wiekiem w MSP oraz filmu promującego zarządzanie wiekiem i równość szans. Wstępne wersje poradnika i filmu zostaną przetestowane w trakcie konsultacji z kadrą zarządzającą MSP, a po uwzględnieniu uwag i opinii dotyczących przydatności poradnika powstanie ich wersja ostateczna. Za opracowanie produktu odpowiada Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
  2. NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ W MSP, służące diagnozowaniu luk kompetencyjnych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. W tym celu zostaną przeprowadzone badania służące ustaleniu zakresu pytań do kwestionariusza diagnozującego luki kompetencyjne osób 50+ pracujących w MSP. Wstępna wersja narzędzie będzie przetestowana przez osoby  po 50 roku życia pracujące w MSP. Uczestnicy będą kierowani do projektu przez swoich  pracodawców. Kolejnym elementem testowania będzie poradnictwo zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym, który omówi wyniki testów otrzymanych przez badanych i pomoże im  w ułożeniu planu działalna na rzecz osiągnięcia celów zawodowych. Celem poradnictwa będzie również rozpoznanie potrzeb szkoleniowych badanych pracowników i dopasowanie do nich programu szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu. Po zakończeniu testowania zostanie opracowany ulepszony kwestionariusz w formie e-testu, który po zakończeniu projektu będzie udostępniony w wersji on-line. Podczas testowania doradcy zidentyfikują osoby wykazujące predyspozycje i chęci do prowadzenia własnej działalności, które przystąpią do testowania kolejnego narzędzia. Za opracowanie produktu odpowiada Akademia Leona Koźmińskiego.
  3. NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pomoże kompleksowo, w prosty i przystępny sposób w uzyskaniu wsparcia na temat prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności wstępnej weryfikacji przygotowania biznes planu oraz możliwości samorozwoju. Krok po kroku będzie wskazywał jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność. Dzięki podaniu danych wstępnych program zdiagnozuje stan obecny po czym wskaże kolejne działania jakie należy podjąć. Aplikacja podpowie gdzie można uzyskać dodatkową pomoc (doradczą, finansową, szkoleniową) i jakie dokumenty należy złożyć w celu jej otrzymania, oraz udostępni blankiety tych dokumentów i pomoże w ich prawidłowym uzupełnieniu. Jednocześnie zaproponuje również możliwe alternatywne sposoby funkcjonowania lub rozwiązania kamieni milowych lub problemów, które mogą pojawić się na drodze osoby planującej założyć własną działalność.

Wstępna faza produktu polegać będzie na stworzeniu NAWIGATORA, który zostanie poddany ocenie przedstawicielom Instytucji Otoczenia Biznesu zrzeszającym przedsiębiorstwa na terenie województwa mazowieckiego, pracowników Urzędu Pracy i Urzędu m.st. Warszawy w celu oceny jego przydatności. Następnie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości na ul. Smolnej 4 narzędzie zostanie udostępnione na 2 stanowiskach wyposażonych w infokiosk z panelem dotykowym wraz z drukarką. Narzędzie zostanie przetestowane przez osoby 50+ pracujące w MŚP i/lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy, uczestniczące w testowaniu narzędzia diagnozującego kompetencje zawodowe, posiadające pomysł oraz predyspozycje do założenia działalności gospodarczej. Testowanie polegać będzie na udostępnieniu aplikacji celem wprowadzenia przez te osoby danych dotyczących planowanych przedsięwzięć biznesowych oraz uzyskania indywidualnie przygotowanych ścieżek działań, a następnie zebraniu ich opinii na temat adekwatności proponowanych rozwiązań do potrzeb osób 50+ planujących rozpoczęcie działalność gospodarczą. Następnie dokonana zostanie ocena przydatności narzędzia, lepszego dopasowania do potrzeb osób 50+. Elementem kończącym ten proces będzie wdrożenie usprawnień i udogodnień w użytkowaniu narzędzia dostępnego w Centrum Przedsiębiorczości oraz on-line. Za opracowanie produktu odpowiada m.st. Warszawa.