Weryfikacja pomysłów

Od 23 stycznia do 8 maja 2018 r.

Zgłoszone pomysły są srawdzane przez pracowników urzędu. Projekt trafia do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość jego realizacji.

Sprawdzają m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta (dzielnic lub jednostek),
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

 

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w zgłoszonym projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu skontaktują się z autorem pomysłu. Przedstawią proponowany zakres zmian i wyjaśnią, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Przeanalizują również, czy oszacowany kosztorys jest prawidłowy. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, skorygują go tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty realizacji pomysłu. Do zaproponowanych zmian autor może odnieść się w ciągu czterech dni roboczych od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie zweryfikowany negatywnie.

Wszystkie zweryfikowane pomysły zostaną przekazane dzielnicowemu Zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie, są ogólnodostępne. Jeżeli członkowie Zespołu będą mieli wątpliwości co do poprawności przeprowadzonej weryfikacji, zwrócą się z prośbą do burmistrza dzielnicy o ponowną weryfikację danego pomysłu.

 

Wyniki weryfikacji

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku weryfikacji zgłoszonych pomysłów.

Jeśli autor pomysłu nie zgadza się z wynikiem weryfikacji, może się odwołać. Wniosek z prośbą o ponowną weryfikację należy złożyć do burmistrza dzielnicy, w której został zgłoszony pomysł. Można to zrobić do 12 maja 2018 r. Wniosek będzie rozpatrywany na posiedzeniu dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w obecności burmistrza dzielnicy i pracownika, który dokonywał weryfikacji. Autor może zaprezentować swój wniosek na tym spotkaniu i uzasadnić, dlaczego uważa, że powinien zostać ponownie zweryfikowany. Jeżeli Zespół zaopiniuje wniosek pozytywnie, pomysł będzie ponownie sprawdzany, a ostateczny wynik weryfikacji zostanie ogloszony najpóźniej 25 maja 2018 r.

Projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.