Poprzednie kadencje Rady

W 2013 roku w ramach przygotowań do wprowadzenia budżetu obywatelskiego (wcześniej partycypacyjnego) w Warszawie Prezydent m.st. Warszawy powołał Radę ds. budżetu partycypacyjnego. 

Rada pełni funkcję opinującą i doradczą. Jej głównym zadaniem było wspieranie wdrażania budżetu partycypacyjnego w Warszawie, recenzowanie przygotowanych rozwiązań oraz promowanie idei współuczestnictwa mieszkańców we współdecydowaniu o przeznaczeniu pieniędzy z budżetu miasta.

W skład Rady wchodzą osoby zainteresowane rozwojem budżetu obywatelskiego wyłonione w drodze otwartego naboru oraz przedstawiciele miejskich władz - urzędnicy i radni m.st. Warszawy.

Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła się w 2013 roku, trwała 3 lata i zakończyła się w grudniu 2016 roku. Druga kadencja Rady rozpoczęła się w 2017 roku i również trwała 3 lata, a zakończyła się w 2020 roku.