Ponowna ocena od 4 do 31 maja 2021 roku

Autorzy projektów, których propozycje oceniliśmy negatywnie tj. uznaliśmy, że ich realizacja w ramach budżetu obywatelskiego nie jest możliwa, mogą odwołać się od wyniku tej oceny. 

Odwołanie można złożyć od 4 maja (po ogłoszeniu wyników oceny) do 11 maja 2021 r. (włącznie).

Sposób złożenia odwołania

Odwołanie można złożyć:

 • przez internet, wypełniając formularz odwołania za pośrednictwem swojego konta na stronie bo.um.warszawa.pl,
 • osobiście, składając odwołanie w urzędzie.

Odwołanie przez internet krok po kroku

 1. Zaloguj się na swoim koncie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
 2. W strefie użytkownika przejdź do listy zgłoszonych projektów,
 3. Kliknij w trybik przy wybranym projekcie, aby rozwinąć dostępne opcje,
 4. Wybierz "Wyślij odwołanie",
 5. Napisz, dlaczego uważasz, że Twój projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. Możesz odnieść się do kryteriów wymienionych w karcie oceny, które nie zostały spełnione.
 6. Kliknij przycisk "Wyślij odwołanie" i potwierdź chęć wysłania odwołania.
   

Odwołanie w formie papierowej 

Przyjdź do urzędu dzielnicy (jeżeli odwołanie dotyczy oceny projektu dzielnicowego) lub do kancelarii ogólnej urzędu przy ul. Kredytowej 3 (jeżeli odwołanie dotyczy projektu ogólnomiejskiego).
 
Odwołanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora projektu,
 • nazwę projektu,
 • zastrzeżenia do oceny projektu wraz z uzasadnieniem,
 • oraz podpis (w przypadku składania odwołania w formie papierowej).
   

Odwołania będziemy rozpatrywali do 31 maja 2021 r. Wtedy ogłosimy ostateczne wyniki oceny i opublikujemy listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.