Ocena zgłoszonych projektów od 26 stycznia do 4 maja 2022 r.

Ocena projektów polega na weryfikacji formularza zgłoszeniowego tj. sprawdzamy czy od autora pomysłu otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą nam ocenić projekt, później na analizie możliwości realizacji zgłoszonej propozycji.

Sprawdzamy wszystkie zgłoszone projekty. Chodzi o to, aby warszawiacy i warszawianki mieszkańcy mogli wybierać w głosowaniu wyłącznie spośród projektów, które uzyskały pozytywną ocenę, czyli są możliwe do realizacji przez Miasto.

Sprawdzenie projektów składa się z następujących etapów:

 

OCENA FORMALNA

W trakcie oceny formalnej sprawdzamy, czy otrzymaliśmy wszystkie wymagane informacje i dokumenty, które pozwolą nam sprawdzić możliwość realizacji projektu. Sprawdzamy, czy:

 1. projekt został zgłoszony w terminie zgłaszania projektów
 2. formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, czyli:
 • nazwę projektu informującą o jego treści,
 • opis projektu wraz z uzasadnieniem jego realizacji,
 • wskazany poziom projektu tj. dzielnicowy lub ogólnomiejski i czy został prawidłowo przyporządkowany do właściwego poziomu prawidłowo,
 • lokalizację projektu, kategorię tematyczną i potencjalnych odbiorców,
 • szacunkowy koszt realizacji projektu,
 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania w Warszawie, adres e-mail lub telefon), a jeśli projekt został zgłoszony wraz z innymi osobami (maksymalnie dwiema) to również, czy współautorzy uzupełnili swoje dane.
 1. do zgłoszenia dołączono prawidłowo wypełnioną i odpowiednią do wybranego poziomu listę osób popierających projekt tj. zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis co najmniej:
 • 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłosiłaś(-eś) jest projekt, popierających projekt na poziomie dzielnicowym 
 • lub 40 mieszkańców Warszawy popierających projekt na poziomie ogólnomiejskim.
 1. do zgłoszenia dołączono inne załączniki, które mogą być niezbędne np. jeśli autor korzysta z jakiegoś zdjęcia, żeby lepiej zaprezentować swój projekt, trzeba dołączyć zgodę autora tej fotografii na wykorzystanie jej w tym celu.

Co, jeśli czegoś brakuje?

Skontaktujemy się z autorem projektu (oczywiście, jeśli autor podał swoje dane kontaktowe), jeśli stwierdzimy, że:

 • w zgłoszonym projekcie lub załącznikach czegoś brakuje (np. nie ma wymaganej liczby podpisów na liście poparcia),
 • coś trzeba poprawić (np. tytuł projektu, aby pasował do jego treści)
 • lub zmienić (np. poziom projektu z ogólnomiejskiego na dzielnicowy).

Zwykle ocena formalna trwa kilka dni, dlatego wiadomości od nas można spodziewać się w ciągu 2 tygodni od zakończenia etapu zgłaszania projektów. W przesłanej wiadomości poprosimy autora o usunięcie braków lub dostarczenie dodatkowych informacji. Autor projektu może to zrobić w ciągu 4 dni kalendarzowych, licząc od dnia, kiedy przekażemy wezwanie.

Jeżeli autor uzupełni swój projekt o elementy które poprosiliśmy, sprawdzimy jeszcze raz, czy mamy komplet informacji. Jeżeli wszystko będzie w porządku, projekt ocenimy pozytywnie pod kątem formalnym i przekażemy do oceny merytorycznej pracownikom urzędu, którzy zajmują się tematem lub tematami opisanym w projekcie.

Jeśli autor projektu nie uzupełni informacji, okaże się, że nie wszystkie informacje są prawidłowe lub jeszcze czegoś brakuje, projekt ocenimy negatywnie i nie będziemy go dalej rozpatrywali – nie przekażemy go do oceny merytorycznej.

 

OCENA MERYTORYCZNA

W trakcie oceny merytorycznej sprawdzamy, czy zgłoszony pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Weryfikujemy go zgodnie z kryteriami określonymi w dokumentach opisujących przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Sprawdzamy:

 • czy opisane w projekcie działania mieszczą się w zakresie zadań realizowanych przez Miasto. Zadania, które możemy realizować wynikają ze statutu Warszawy i dokumentów regulujących funkcjonowanie samorządu.
 • jakie przepisy prawa dotyczą działań opisanych w projekcie i czy realizacja projektu nie naruszałaby tych przepisów m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentów, w których określono jakie obiekty i na jakich zasadach mogą pojawiać się w przestrzeni miejskiej. W przypadku pomysłów, które przewidują korzystanie z jakiegoś utworu np. obrazu, analizujemy również, czy w razie ewentualnej realizacji projektu będziemy mogli wykorzystać ten utwór i nie dojdzie do naruszenia praw autorskich i praw zależnych.
 • czy są jakieś szczegółowe wytyczne (oprócz przepisów prawa) dotyczące realizacji działań opisanych w projekcie np. Standardy dostępności dla m.st. Warszawy.
 • czy we wskazanej lokalizacji możemy realizować działania np. czy mamy prawo do realizacji zajęć we wskazanym budynku, przeprowadzenia remontu wskazanego chodnika lub czy nie ma jakiejś infrastruktury podziemnej, która by to uniemożliwiała albo czy nie naruszymy gwarancji na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę.
 • jakie przedsięwzięcia realizujemy lub będziemy realizować w najbliższej przyszłości we wskazanej lokalizacji i czy propozycje opisane w projekcie nie kolidują z tymi zadaniami.
 • czy na rynku dostępne są technologie, które umożliwiają realizację projektu. Zazwyczaj dotyczy to projektów nowatorskich lub takich których Miasto do tej pory nie realizowało.
 • czy możemy zrealizować projekt w ciągu jednego roku, ponieważ pieniądze w budżecie Miasta będą zagwarantowane w danym roku. Realizacja projektu obejmuje również czas przygotowań np. opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie wyboru wykonawcy itp.
 • jakie decyzje opinie, pozwolenia są potrzebne, aby zrealizować projekt, czy ich otrzymanie jest możliwe i w jaki sposób czas niezbędny na ich pozyskanie wpłynie na możliwość realizacji projektu w ciągu roku.
 • czy działania opisane w projekcie pozwalają zrealizować propozycję w całości, czyli nie zakładają realizacji wyłącznie jednego elementu (np. przygotowania dokumentacji projektowej), co wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w kolejnych latach.
 • czy mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu nieodpłatnie, czyli nie będą pobierane opłaty np. za uczestnictwo w zajęciach. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli. Jeśli projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców np. „w zajęciach może wziąć udział 20 osób”, „projekt skierowany jest do seniorów”, sprawdzamy, czy określono zasady rekrutacji.
 • jaki będzie koszt realizacji projektu i czy nie przekracza określonej maksymalnej wartości projektu.

Co w sytuacji gdy projekt będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że projekt nie jest możliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie. Jeżeli będzie można go zmodyfikować, skontaktujemy się z autorem projektu i przedstawimy zakres proponowanych zmian. Wyjaśnimy również z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Autor projektu będzie miał 6 dni kalendarzowych na akceptację propozycji zmian. Jeśli autor nie zaakceptuje propozycji zmian, projekt będziemy musieli ocenić negatywnie.

Kiedy ogłosimy wyniki oceny?

Wyniki oceny projektów ogłosimy 4 maja br. na stronie bo.um.warszawa.pl. Od tego dnia autorzy projektów mają czas na składanie odwołań od wyniku oceny, a my potrzebujemy trochę czasu na ich rozpatrzenie. Ostateczne wyniki oceny, a więc również listę projektów poddanych pod głosowanie ogłosimy 31 maja br.

Co autor projektu może zrobić, jeśli projekt zostanie oceniony negatywnie?

Po ogłoszeniu wyników oceny, czyli od 4 maja br., autor projektu ocenionego negatywnie może odwołać się od niekorzystnego wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić do 11 maja br. Jeżeli autor projektu złoży odwołanie, przystępujemy do ponownej oceny projektu uwzględniając argumenty i zarzuty autora dotyczące przeprowadzonej oceny.

 

PONOWNA OCENA

Ponowna ocena projektów polega na ponownym sprawdzeniu możliwości realizacji projektu, ale z uwzględnieniem argumentów i zarzutów autora projektu.

Ponowną ocenę projektu przeprowadzamy wyłącznie w przypadku projektów, których autor złożył odwołanie.