null

Znamy projekty do głosowania! To ponad 1750 pomysłów!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Warszawiacy od 14 czerwca będą mogli głosować na ponad 1752 pomysły!

Zakończyła się weryfikacja szczegółowa pomysłów zgłoszonych do trzeciej edycji budżetu partycypacyjnego. Spośród zgłoszonych 2649 projektów:

- 380 zostało wycofanych przez projektodawców,

- 517 projektów zostały negatywnie zweryfikowane,

- na 1752 projekty mieszkańcy Warszawy będą mogli zagłosować od 14 do 24 czerwca. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTAMI

 

Do 31 maja trwała weryfikacja projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego. Do 12 maja wszystkie projekty zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym. Następnie autorzy mieli 3 dni na odwołanie się od wyniku negatywnej weryfikacji. Do Urzędów dzielnic wpłynęło 200 odwołań, które były opiniowane przez dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Jeżeli zespół uznał odwołanie za zasadne, było ono kierowane do ponownej weryfikacji. W wyniku odwołań ponad 80 projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie.

 

 

Jakie były przyczyny negatywnej weryfikacji projektów?

  • brak zgody autora na konieczne zmiany w projektach - pracownicy urzędów proponowali autorom projektów konieczne zmiany np. dostosowujące projekty do obowiązujących przepisów prawa lub urealniające koszt, niestety nie zawsze autorzy godzili się na te zmiany;
  • brak odpowiedzi autora w terminie na zaproponowane zmiany;
  • zadania inne niż będące zadaniami własnymi m.st. Warszawy, przypisanymi do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym - miasto może realizować tylko takie zadania, które zgodnie z prawem leżą w jego kompetencjach;
  • niejednoroczność - zgodnie z regulaminem w budżecie partycypacyjnym mogą być realizowane tylko takie projekty, które można wykonać w jednym roku budżetowym, niestety wiele projektów wymaga znacznie dłuższego czasu, wyjątkiem były projekty, które wymagały czynności przygotowawczych polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej czy uzyskaniu niezbędnych pozwoleń;  
  • zlokalizowanie na nieruchomości niebędącej we władaniu m.st. Warszawy albo brak zgody władającego taką nieruchomością;
  • niezgodność inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
  • roszczenia do nieruchomości, na której miałby być zlokalizowany projekt;
  • niespełnienie tzw. kryterium ogólnodostępności - projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego muszą być dostępne dla wszystkich okolicznych mieszkańców, zespoły ds. budżetu partycypacyjnego oceniały projekty pod tym względem na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów, dlatego mogło się zdarzyć, że takie same projekty złożone w dwóch różnych dzielnicach, zostały ocenione inaczej pod względem ogólnodostępności np. w dzielnicy Ochota określono, że w przypadku projektów inwestycyjnych, obiekt, w którym zlokalizowany jest projekt, musi być otwarty min. 30 godzin tygodniowo, aby spełniał kryterium ogólnodostępności, zaś w dzielnicy Śródmieście nie dopuszczono projektów dot. modernizacji lub doposażenia w placówkach oświatowych takich jak szkoły czy przedszkola, stwierdzając, że nie spełniają one kryterium ogólnodostępności.

 

Teraz autorzy pozytywnie zweryfikowanych projektów mogą je promować do czasu zakończenia głosowania np. w trakcie wydarzeń i imprez dzielnicowych. W tym celu przygotowaliśmy specjalne wzory plakatów do promowania pomysłów (do pobrania poniżej). To również czas dla mieszkańców, aby zapoznali się z projektami i zdecydowali na co będą głosować.

 

Finałem będzie głosowanie od 14 do 24 czerwca, w którym zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec stolicy, drogą elektroniczną lub osobiście w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. Do 15 lipca 2016 r. zostaną ogłoszone listy projektów (w każdym z obszarów), które będą zrealizowane w 2017 roku.