null

Zgłoś się do Rady ds. budżetu obywatelskiego!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczął się nabór ekspertów i ekspertek do Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy, ciała opiniodawczo-doradczego dotyczącego budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Rozpoczął się nabór ekspertów i ekspertek do Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy, ciała opiniodawczo-doradczego dotyczącego budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Rada ds. budżetu obywatelskiego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego,
  • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego,
  • opracowywanie rekomendacji dotyczących działań zmierzających do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie,
  • promowanie idei budżetu obywatelskiego.

 

Przez ostatnie lata członkowie Rady pracowali nad udoskonalaniem przebiegu budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w Warszawie. Dbając o zachowanie standardów tego procesu Rada opiniowała proponowane rozwiązania i przygotowywała rekomendacje dotyczące rozwoju budżetu obywatelskiego. Niebawem zostanie powołana nowa Rada.

 

Radę ds. budżetu obywatelskiego na trzyletnią kadencję powoła Prezydent m.st. Warszawy. Rada będzie składała się z 12 osób. W jej skład wejdzie:

  • 6 ekspertów, w tym 3 wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz 3 pochodzących z zewnętrznego naboru,
  • 4 przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy,
  • 2 radnych Rady m.st. Warszawy.

 

Jak można zgłosić się do Rady ds. budżetu obywatelskiego?
Zgłoszenie można składać drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres twojbudzet@um.warszawa.pl.

 Zgłoszenie musi zawierać:

Do zgłoszenia można dołączyć rekomendację organizacji pozarządowej działającej w obszarze partycypacji lub środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką.

Nabór trwa do 30 września 2020 r.

 

Kto może zgłosić kandydata do Rady?

Kandydaci do Rady muszą zgłaszać się osobiście. Nie ma możliwości przesyłania zgłoszeń kandydatur przez osoby trzecie, nawet jeśli osoby których to zgłoszenie dotyczy wyraziły na to zgodę.

 

W jaki sposób zostaną wybrani członkowie Rady?

Eksperci ze strony społecznej z zewnętrznego naboru zostaną wyłonieni przez Prezydenta m.st. Warszawy spośród kandydatów, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w pracach Rady w trakcie naboru. Głównym kryterium wyboru ekspertów, jest dorobek w zakresie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją budżetu obywatelskiego.

Dodatkowo Prezydent m.st. Warszawy zaprosi 3 ekspertów do pracy w Radzie na podstawie ich dorobku naukowego i doświadczenia związanego z pracą na rzecz budżetu obywatelskiego.

Przedstawiciele Urzędu zostaną wskazani przez Prezydenta m.st. Warszawy, natomiast radni Rady m.st. Warszawy zostaną wyznaczeni przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

 

Ile czasu zajmują obowiązki związane z pracą w Radzie?
Spotkania Rady odbywają się średnio co dwa miesiące. Do tej pory posiedzenia odbywały się w ciągu dnia, w godz. 10.00-18:00 i trwały ok. 2 godz. Raz na jakiś czas organizowane były spotkania o charakterze warsztatowym, które trwały ok. 4 godz. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w nowej kadencji Rady w zależności od potrzeb i ustaleń członków Rady.

 

Czy za pracę w Radzie otrzymuje się wynagrodzenie?

Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu.

 

Więcej informacji

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. Na pytania odpowiada Magdalena Stefańska: tel. (22) 44 33 471 lub m.stefanska@um.warszawa.pl

Załączniki: