null

Trwa weryfikacja szczegółowa złożonych projektów!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 22 maja pracownicy urzędów dokładnie sprawdzą projekty i w razie potrzeby poprawią je wspólnie z autorami.

Na czym polega weryfikacja szczegółowa?

Weryfikacja szczegółowa zgłoszonych projektów jest dokonywana przez urzędy dzielnic lub przez właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta), trwa do 22 maja i obejmie:

1 – ocenę czy projekt mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym,

2 – sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego 2016,

3 – sprawdzenie czy projektodawca wskazał zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców (ogólnodostepność),

4 – sprawdzenie, czy projekt został zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,

5 – ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,

6 – analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,

7 – urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,

8 – sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieści się w puli dostępnej dla danego obszaru,

9 – sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym limicie (jeżeli limit ten został wyznaczony dla danej dzielnicy),

10 – analizę kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w latach kolejnych.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia kryteriów, pracownik urzędu dzielnicy lub właściwej jednostki skontaktuje się z autorem projektu w celu wspólnego wypracowania niezbędnych zmian projektu.

 

Następnie zweryfikowane projekty zostaną przekazane do dzielnicowych Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, a jeśli ich członkowie będą mieli wątpliwości co do zasadności wyniku weryfikacji projektu, będą mogli zwrócić się z prośbą o ponowną weryfikację.

 

HARMONOGRAM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
KOORDYNATORZY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICACH
KOORDYNATORZY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W JEDNOSTKACH