null

Trwa weryfikacja projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Weryfikacja projektów to etap, który odbywa się wewnątrz urzędu. W tym czasie pracownicy urzędów dzielnic oraz jednostek miejskich (np. ZDM, ZTM, ZOM) sprawdzają wszystkie projekty złożone do budżetu partycypacyjnego. Projekty są przesyłane przez koordynatora w dzielnicy do wydziałów/zespołów/jednostek, które będą realizowały dany projekt, jeśli wygra on głosowanie.

Do 13 marca autorzy mogli modyfikować swoje projekty uwzględniając uwagi mieszkańców zgłoszone na forum i na spotkaniach.

 

Na czym polega weryfikacja?

Weryfikacja ogólna (koordynatorzy w dzielnicach):

 1. sprawdzenie, czy projekt został złożony w terminie
 2. czy zawiera wszystkie załączniki (wymagane oraz dodatkowe)
 3. czy został wypełniony prawidłowo (np. czy wskazane zostały zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców)

Jeżeli w projekcie zostaną stwierdzone braki, autor ma możliwość naniesienia niezbędnych poprawek – ma na to trzy dni robocze od momentu wysłania prośby o poprawki.

 

Weryfikacja szczegółowa (pracownicy odpowiednich wydziałów i jednostek):

 1. sprawdzenie, czy projekt mieści się w tzw. zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym – miasto może realizować tylko takie zadania, które zgodnie z prawem leżą w jego kompetencjach
 2. sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego
 3. ocena, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa (m.in. czy jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)
 4. sprawdzenie, czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomości będącej we władaniu m.st. Warszawy lub czy załączona zastała zgoda dysponenta terenu na wykonanie projektu
 5. analiza technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu
 6. urealnienie kosztorysu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym projektu oraz sprawdzenie, czy kosztorys nie przekracza dostępnych kwot w danym obszarze
 7. analiza i urealnienie kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu
 8. analiza wewnętrznej spójności poszczególnych elementów projektu (np. czy w opisie znajdują się wszystkie elementy wymienione w kosztorysie itp.)
 9. sprawdzenie, czy projekt jest całościowy (w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2017)
 10. sprawdzenie, czy projekt jest zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę

 

Jeżeli w projekcie trzeba będzie nanieść zmiany, pracownik urzędu skontaktuje się z autorem w celu przygotowania ostatecznej wersji projektu.

Zweryfikowane projekty zostaną przekazane zespołowi ds. budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy, który sprawdzi, czy zgłoszone projekty są ogólnodostępne.

Do głosowania zostaną zakwalifikowane wyłącznie projekty, które przejdą przez weryfikacje ogólną oraz szczegółową oraz zostaną uznane za ogólnodostępne dla mieszkańców.

 

UWAGA! Jeśli autor projektu nie zgadza się z negatywną weryfikacją swojego projektu, może się od niej odwołać. Wniosek o ponowną weryfikację (wraz z uzasadnieniem) należy złożyć mailowo lub pisemnie do burmistrza odpowiedniej dzielnicy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez urząd informacji o negatywnej weryfikacji. Ponowna weryfikacja projektu będzie przeprowadzona po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespoł ds. budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy.