null

Trwa ocena zgłoszonych projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgłoszone projekty trafiły do właściwych merytorycznie komórek, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji każdego pomysłu. Biorą pod uwagę m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta,
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w danym projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem projektu. Przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian projektodawca może odnieść się w ciągu sześciu dni. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie oceniony negatywnie.

Pracownicy urzędu przeanalizują również, czy oszacowany w projekcie kosztorys jest prawidłowy. Jeżeli będzie on za wysoki lub za niski, skorygują go tak, aby odzwierciedlał faktyczne koszty realizacji pomysłu. Zgoda autora projektu na wprowadzenie zmian w kosztorysie nie będzie wymagana. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone 8 sierpnia 2019 r. na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku oceny zgłoszonych pomysłów.

 

Wszystkie zgłoszone projekty można przejrzeć na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl w zakładce "Przeglądaj projekty". 

 

Kryteria oceny projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego zostały określone w Uchwale Rady m.st. Warszawy