null

Szukamy ekspertów do Rady ds. BP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzimy nabór uzupełniający ekspertów do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, najważniejszego ciała opiniodawczo-doradczego dotyczącego budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 15 kwietnia br.

Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent m.st. Warszawy wybierze 3 osoby.

 

Jak można zgłosić się do Rady ds. budżetu partycypacyjnego?
Zgłoszenie należy dostarczyć do 15 kwietnia br. Aplikację można składać zarówno bezpośrednio w Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, pok. 119), jak i drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres twojbudzet@um.warszawa.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem,
  • CV kandydata,
  • minimum jedną rekomendację organizacji pozarządowej działającej w obszarze partycypacji lub środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką.

 

Czym zajmuje się Rada ds. budżetu partycypacyjnego?

Rada ds. budżetu partycypacyjnego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją budżetu obywatelskiego,
  • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego,
  • opracowywanie rekomendacji dotyczących działań zmierzających do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie,
  • promowanie idei budżetu obywatelskiego.

Rada ds. budżetu partycypacyjnego została powołana Zarządzeniem nr 751/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 kwietnia 2017 roku. Jej kadencja będzie trwała do 20 kwietnia 2020 roku.

Rada składa się z 17 osób. W jej skład wchodzi:

  • 8 ekspertów pochodzących z zewnętrznego naboru
  • 6 przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy
  • 3 radnych Rady m.st. Warszawy

 

Kto może zgłosić kandydata do Rady?

Kandydaci do Rady muszą zgłaszać się osobiście. Nie ma możliwości przesyłania zgłoszeń kandydatur przez osoby trzecie, nawet jeśli osoby, których to zgłoszenie dotyczy wyraziły na to zgodę.

 

W jaki sposób zostaną wybrani członkowie Rady?

Ekspertów ze strony społecznej, na podstawie przesłanych zgłoszeń, wybierze Prezydent m.st. Warszawy. Podstawowym kryterium wyboru będzie wiedza i doświadczenie związane z budżetem obywatelskim oraz innymi narzędziami wzmacniania partycypacji społecznej.

Przedstawiciele Urzędu zostali wskazani przez Prezydenta m.st. Warszawy, natomiast radni Rady m.st. Warszawy zostali wyznaczeni przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

 

Ile czasu zajmują obowiązki związane z pracą w Radzie?
Spotkania Rady odbywają się zazwyczaj raz na dwa miesiące. Do tej pory posiedzenia odbywały się w ciągu dnia, rozpoczynały się o godzinie 10 lub 16 i trwały ok. 2 godz. Raz na jakiś czas organizowane były spotkania o charakterze warsztatowym, które trwały ok. 4 godz. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w zależności od potrzeb i ustaleń członków Rady.

 

Czy za pracę w Radzie otrzymuje się wynagrodzenie?
Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia z tego tytułu.