null

Szkolny budżet partycypacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pilotażowy projekt przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Do 12 września 2018 organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizacje działań w ramach otwartego konkursu „Szkolny budżet partycypacyjny”.

Celem zadania konkursowego jest opracowanie standardów przygotowania i przeprowadzania szkolnych budżetów partycypacyjnych (SBP) na podstawie m.in. pilotażowego projektu z zakresu współdecydowania przez społeczność szkolną o części budżetu szkoły w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Działania powinny polegać na:

- rekrutacji 8 szkół (4 podstawowych i 4 ponadpodstawowych) – pierwszeństwo powinny mieć szkoły, które nie brały udziału w podobnych działaniach;

- organizacji różnych form edukacyjno-szkoleniowych dla uczniów, kadry pedagogicznej szkół, dyrektorów oraz rad rodziców pozwalających poszerzyć wiedzę o idei budżetu partycypacyjnego;

- przeprowadzeniu działań dla wszystkich członków społeczności szkolnej, których celem jest wypracowanie przebiegu procesu w każdej ze szkół;

- wsparciu doradczym przy przeprowadzaniu szkolnego budżetu partycypacyjnego i realizacji pomysłów w każdej ze szkół;

- przygotowaniu i przeprowadzeniu działań podsumowujących SBP w każdej ze szkół;

- opracowaniu dobrych praktyk z przeprowadzonego procesu szkolnych budżetów partycypacyjnych – w wypracowanie powinny zostać zaangażowane społeczności szkolne zaangażowane w projekt oraz szkoły i organizacje, spoza tego zadania, które mają doświadczenie w temacie, a także dzielnicowi koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego oraz dzielnicowi doradcy ds. młodzieży;

- opracowaniu standardów dotyczących sposobu wdrażania SBP w szkołach nieobjętych pilotażem. Ze względu na specyfikę społeczności szkolnych i szkół każda szkoła powinna wypracować SBP indywidualnie (opracowane standardy powinny zawierać wskazówki jak taki proces przygotować, szanse i wyzwania związane z przeprowadzeniem tego procesu w szkołach, z różnymi grupami wiekowymi, wersje minimum, która powinna być wdrażana oraz dodatkowe rekomendacje itp.)

 

Termin realizacji zadania: od 1 września 2018 r. do 31 marca 2019 r.

 

Środki przeznaczone na realizację zadania: maksimum 102 000 zł (2018 r. – 70 000 zł, 2019 – 32 000 zł)

 Ponadto, kwota na szkolny budżet partycypacyjny w każdej ze szkół będzie wynosiła 4000 zł, które powinny zostać wydatkowane na pomysły uczniów do końca 2018 roku. Środki pieniężne na realizację pomysłów wybranych w ramach szkolnych budżetów partycypacyjnych zostaną przekazane szkołom, wybranym w ramach realizacji zadania, z budżetu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy i nie powinny być elementem kosztorysu.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/szkolny-bud-et-partycypacyjny-konkurs-przeprowadzany-przez-centrum-komunikacji-spo- 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Komunikacji Społecznej, który może udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych: Mateusz Gil, nr telefonu (22) 443 34 35, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.00.

 

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 12 września 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2018 roku do godz. 16:00 Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).