null

Szczegółowe zasady V edycji w dzielnicach (5. edycja)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na potrzeby V edycji budżetu partycypacyjnego dzielnice zostały podzielone na mniejsze obszary. Sposoby podziału rekomendowały dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Przy każdej dzielnicy znajdziecie mapkę z jej podziałem. W każdej dzielnicy obowiązują inne szczegółowe zasady oraz definicja ogólnodostępności projektów.

Jeśli macie pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z KOORDYNATORAMI ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach.
 


 

BEMOWO

Obszar 1: Obszar Bemowo – Lotnisko, Fort Bema – 1 233 000 zł

Obszar 2: Obszar Boernerowo, Fort Radiowo, Górce, Groty – 766 000 zł

Obszar 3: Obszar Chrzanowa, Jelonek Południowych i Jelonek Północnych – 1 323 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe: 588 000 zł

Łącznie: 3 910 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 50 000 zł

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub na terenie stanowiącym własność m.st. Warszawy, obciążonym na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, gdy obiekty przez cały czas ich funkcjonowania są bezpłatnie udostępniane wszystkim mieszkańcom.
Projekty tzw. „miękkie” uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są bezpłatne i zlokalizowane w przestrzeni publicznej oraz szeroko komunikowane zarówno przed, jak i w trakcie realizacji.
W przypadku ograniczonej liczby uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie ogólnodostępnego naboru.

 

 


BIAŁOŁĘKA

Obszar 1: Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska – 1 000 000 zł

Obszar 2: Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin – 1 226 744 zł (przed zmianą: 1 200 000 zł)*

Obszar 3: Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów – 1 226 744 zł (przed zmianą: 1 200 000 zł)*

Obszar 4: Piekiełko, Żerań, Annopol - 546 512 zł (przed zmianą: 600 000 zł)*

Łącznie: 4 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu o charakterze lokalnym nie może przekroczyć 50% kwoty przeznaczonej na dany obszar.

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub oddanych w użytkowanie wieczystych, o ile nie jest wymagane wyłączenie tych gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej. W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na tych terenach do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizacje i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres wymaganej służebności musi być uzgodniony z Burmistrzem Dzielnicy.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego konieczne jest dołączenie zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z dysponentem terenu umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenem w celu realizacji projektu. Projekty te będą oznaczone
jako obciążone ryzykiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty miękkie (warsztaty, szkolenia, zajęcia, konkursy, wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, itd.) uznaje się za ogólnodostępne, gdy może z niego skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, do którego kierowany jest projekt.

Projekty infrastrukturalne lub mające na celu doposażenie danej placówki: projekt jest ogólnodostępny, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może z niego korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji, co najmniej 50 godzin w tygodniu w godzinach 8:00-22:00 przez cały czas jego eksploatacji.

 

 


BIELANY

Obszar 1: Chomiczówka – 1 200 000 zł

Obszar 2: Wrzeciono, Młociny – 1 300 000 zł

Obszar 3: Piaski – 900 000 zł

Obszar 4: Stare Bielany – 800 000 zł

Obszar 5: Wawrzyszew – 700 000 zł

Obszar 6: Słodowiec – 462 000 zł (przed zmianą: 650 000 zł)*

Obszar 7: Ruda, Marymont, Las Bielański – 550 000 zł

Obszar 8: Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta – 200 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 415 000 zł (przed zmianą: 1 227 000 zł)*

Łącznie: 7 527 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Bielany
 

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem poniższego.

Projekty o których mowa powyżej, nie mogą dotyczyć:

1)     nieruchomości, w stosunku do których trwa postępowanie w sprawie zwrotu działki na rzecz dawnych właścicieli;

2)     nieruchomości, w sprawie których trwa postępowanie sądowe o stwierdzenie zasiedzenia;

3)     terenów inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż, w przypadku których realizacja projektu wiązałaby się z trwałym ich zagospodarowaniem;

4)     remontów i modernizacji istniejących obiektów, trwale i nie trwale związanych z gruntem, nie stanowiących własności m.st. Warszawy.

Do projektów zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

1)   zgodę uprawnionego dysponenta nieruchomości na wykorzystane jej na cele realizacji projektu. Wzór zgody określa Dyrektor CKS;

2)   podpisany przez uprawnionego dysponenta nieruchomości projekt porozumienia w sprawie ustalenia zasad przejęcia w użytkowanie i administrowanie wyłonionego do realizacji projektu budżetu partycypacyjnego na rok 2019, którego wzór stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne są ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu, w godz. 8.00–22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty tzw. „miękkie” są ogólnodostępne pod względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców, pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniemogólnodostępnych środków informacji /w tym strony www Urzędu Dzielnicy/ oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanym.

 

 


MOKOTÓW

Obszar 1: Stary Mokotów – 1 039 053 zł
Obszar 2: Sielce - 827 476 zł
Obszar 3: Siekierki Augustówka - 310 027 zł
Obszar 4: Służewiec - 686 996 zł
Obszar 5: Wierzbno Wyględów - 1 005 065 zł
Obszar 6: Służew - 670 085 zł
Obszar 7: Sadyba Stegny - 898 387 zł
Obszar 8: Miasto Ogród Sadyba - 462 911 zł

Łącznie: 5 900 000 zł

 Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu posiadającego umocowanie do składania oświadczeń woli w tym zakresie, z wyjątkiem projektów dotyczących budowy, remontów i przebudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) oraz remontów dróg w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z zm.)

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia w  placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach) uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli:

 • zapewniony jest bezpłatny dostęp dla ogółu mieszkańców w wymiarze 30 godzin tygodniowo (w tym minimum 10 godzin od poniedziałku do piątku między 16:00 a 21:00 i 20 godzin
  w weekend);
 • korzystanie z efektów projektu możliwe jest przez okres minimum 3 lat licząc od zakończenia jego realizacji;
 • informacja o możliwości korzystania z projektu jest upubliczniona minimum przez umieszczenie informacji na stronach internetowych placówki i Urzędu Dzielnicy Mokotów
  oraz na terenie placówki i poza nią w sposób i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców (regulamin korzystania z obiektu zatwierdzony przez właściwą komórkę nadzorującą);
 • do projektu dołączona jest pisemna zgoda dyrektora placówki zawierająca oświadczenie, że placówka posiada pełne możliwości organizacyjno-techniczne i wystarczające środki finansowe na udostępnienie obiektu na warunkach podanych wyżej oraz informację o kosztach udostępniania obiektu - średnio w skali roku.

Pozostałe projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, a obiekt jest udostępniony wszystkim przez cały czas eksploatacji obiektu.

Projekty inne niż inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeśli są dostępne w pełnym swoim zakresie dla wszystkich chętnych oraz są zlokalizowane w przestrzeni publicznej dostępnej dla jak największej liczby osób, a informacja o nich jest skierowana do wszystkich mieszkańców z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy Mokotów), a także realizacja projektu przebiega w godzinach umożliwiających udział w nim  zainteresowanym. W przypadku ograniczonej liczby uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie otwartego naboru.

 

 


OCHOTA

Obszar 1: Stara Ochota – 373 927 zł (przed zmianą: 666 937 zł)*

Obszar 2: Szczęśliwice – 1 056 186 zł (przed zmianą: 981 186 zł)*

Obszar 3: Rakowiec – 736 557 zł (przed zmianą: 661 557 zł)*

Projekty ogólnodzielnicowe – 550 560 zł (przed zmianą: 407 550 zł)*

Łącznie: 2 717 230 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć: dla obszaru Stara Ochota – 266 775 zł, dla obszaru Rakowiec – 264 623 zł, dla obszaru Szczęśliwice – 392 474 zł. Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 163 020 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Ochota

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie nieruchomości do celów realizacji projektu oraz pod warunkiem ogólnodostępności w zakresie korzystania z danego projektu, jak również wyboru wykonawcy projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Definicja ogólnodostępności 

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, gdy efekty realizacji projektów są bezpłatnie udostępniane wszystkim mieszkańcom przez cały czas ich funkcjonowania.

Projekty tzw. „miękkie” uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całość działań prowadzona jest w przestrzeni publicznej, skierowana do wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym obowiązkowo strony www Urzędu Dzielnicy Ochota, oficjalnego profilu Facebook Urzędu, urzędowych tablic informacyjnych). Realizacja projektu przebiega w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim zainteresowanym. W przypadku ograniczonej liczby uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie ogólnodostępnego naboru według kolejności zgłoszeń. Rekrutacja nie może rozpocząć się przed upływem 14 dni od daty ogłoszenia informacji o naborze w wyżej wymienionych kanałach informacyjnych.

 

 


 

PRAGA-POŁUDNIE

Obszar 1: Kamionek – 322 239,55 zł

Obszar 2: Grochów Centrum – 376 634,74 zł

Obszar 3: Grochów Północny – 381 500,00 zł (przed zmianą: 564 512,06 zł)*

Obszar 4: Saska Kępa – 757 327,73 zł

Obszar 5: Grochów Kinowa – 222 176,85 zł

Obszar 6: Przyczółek Grochowski – 114 339,91 zł

Obszar 7: Grochów Południowy – 804 828,79 zł

Obszar 8: Gocław – 1 019 940,37 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 921 012,06 zł (przed zmianą: 738 000 zł)*

Łącznie: 4 920 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego lub lokalnego nie może przekroczyć 300 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Praga-Południe

 

Szczegółowe zasady

Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy: Lasów Miejskich - Warszawa, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Mienia m.st. Warszawy, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy).

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem, z zastrzeżeniem, że teren ten jest i będzie ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. 

Definicja ogólnodostępności

Dla spełnienia warunku ogólnodostępności projektów miękkich (wydarzenia / spotkania / zajęcia) konieczne jest zapewnienie informacji o realizowanym projekcie i możliwości udziału w nim na stronie internetowej instytucji będącej gospodarzem projektu oraz rozpowszechnienie papierowych plakatów i/lub ulotek informujących o projekcie w przestrzeni gospodarza projektu, a także w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

Dla spełnienia ogólnodostępności projektów, w których liczba miejsc jest ograniczona ustala się rekrutację uczestników projektu poprzez kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku projektów infrastrukturalnych w przestrzeni zewnętrznej (np. parki, podwórka, place zabaw itp.) minimalny zakres/czas dostępności dla ogółu mieszkańców stanowi okres od świtu do zmierzchu przez wszystkie dni tygodnia.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów m. st. Warszawy, jak żłobki, szkoły, przedszkola, boiska i ogródki przedszkolne i przyszkolne, placówki kultury i sportu ogólnodostępność definiuje się jako możliwość korzystania przez ogół mieszkańców ze sprzętu, urządzeń i infrastruktur w wymiarze:

1.  w dni robocze –

 • po godzinach pracy placówek:

a. od ukończeniu zajęć co najmniej do zmierzchu w przypadku boisk i ogródków,

b. od ukończeniu zajęć co najmniej do godz. 19.00 w przypadku zamykanych pomieszczeń pod dachem:

2.  w dni wolne od pracy –

 • przynajmniej przez osiem godzin w każdy dzień wolny od pracy.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów bez ograniczonego dostępu jak placówki kultury i sportu:

 • w godzinach zwyczajowo przyjętych jako godziny pracy tych placówek.

(Uznaje się przy tym, że kryterium to nie wyklucza zakupu księgozbioru do bibliotek, zamkniętych w dni wolne od pracy, bowiem czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek i gier do domów w godzinach pracy placówek i korzystania z nich w dogodnym dla siebie czasie.)

Ponadto wymagane jest umieszczenie w widocznym dla mieszkańców miejscu przy wejściu do obiektu informacji, że w placówce znajduje się sprzęt, urządzenia lub infrastruktura zakupiona
w ramach budżetu partycypacyjnego dostępna dla każdego w minimalnym wymiarze czasu wskazanym powyżej.

W przypadku projektów na rzecz żłobków, przedszkoli, szkół wymagana jest (jako załącznik do projektu) zgoda dyrektora placówki na udostępnienie boisk, placów zabaw, sal i wyposażenia dla osób spoza placówki przez wskazane powyżej minimum godzinowe.

Podane warunki ogólnodostępności projektów infrastrukturalnych obowiązują przez cały okres eksploatacji sprzętu, urządzeń i infrastruktury jednakowo dla projektów w przestrzeni zewnętrznej, jak i w placówkach zamkniętych.

 

 


PRAGA-PÓŁNOC

Obszar 1: Nowa Praga z Pelcowizną – 1 000 000 zł

Obszar 2: Stara Praga ze Szmulowizną i Michałowem – 1 000 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 000 000 zł

Łącznie: 3 000 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Praga-Północ

 

Szczegółowe zasady

Nie dopuszcza się możliwości zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążonych na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekt jest ogólnodostępny, jeśli jest udostępniany bezpłatnie wszystkim mieszkańcom. Projekty mające na celu doposażenie, remont lub przebudowę obiektów będą każdorazowo analizowane przez Zespół pod względem spełniania kryterium ogólnodostępności.

 

 


REMBERTÓW

Nie ma podziału na obszary.

Łącznie: 700 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka (google)

Informator dzielnicy Rembertów

 

Szczegółowe zasady

Zgłoszone projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 muszą być zlokalizowane na terenie będącym własnością m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Rembertów.

Dopuszcza się zgłaszanie projektów zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

 1.  Lasów Miejskich – Warszawa,
 2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 3. Zarządu Dróg Miejskich
 4. Zarządu Mienia m.st. Warszawy
 5. Zarządu Oczyszczania Miasta
 6. Zarządu Transportu Miejskiego
 7. Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
 8. Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

 Nie dopuszcza się realizacji projektów na terenach obciążonych na rzecz osób trzecich prawami obligacyjnymi lub ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 30 godzin w tygodniu, w godzinach 8.00 – 22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne pod warunkiem prowadzenia całości działań w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkich zainteresowanych.

Projekty mające na celu doposażenie, remont lub przebudowę obiektów będą każdorazowo analizowane przez Zespół pod względem spełniania kryterium ogólnodostępności.

 

 


ŚRÓDMIEŚCIE

Obszar 1: Stare Miasto – 920 000 zł

Obszar 2: Muranów – 920 000 zł

Obszar 3: Przywiśle – 1 120 000 zł

Obszar 4: Śródmieście Północne – 1 120 000 zł

Obszar 5: Śródmieście Południowe – 1 320 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 825 000 zł

Łącznie: 6 225 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

 Mapka z podziałem (google)

 Informator dzielnicy Śródmieście
 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy
(z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, przywołanego wyżej Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie  na rok 2019) lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączona będzie zgoda dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli projekt jest udostępniany wszystkim mieszkańcom przez cały okres jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin tygodniowo, w godzinach 8:00-22:00 z uwzględnieniem weekendu. W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest pisemna zgoda dyrekcji placówki na udostępnienie obiektu na warunkach podanych wyżej.

Projekty pozainwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całość prowadzonych działań skierowana jest do wszystkich mieszkańców w ramach określonej grupy docelowej oraz jest zlokalizowana w przestrzeni publicznej. W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest pisemna zgoda dyrektora placówki na udostępnienie obiektu.

 

 


TARGÓWEK

Obszar 1: Bródno – 400 000 zł

Obszar 2: Bródno-Podgrodzie – 400 000 zł

Obszar 3: Targówek Mieszkaniowy – 400 000 zł

Obszar 4: Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata – 400 000 zł

Obszar 5: Zacisze – 400 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 130 000 zł

Łącznie: 3 130 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 300 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Targówek
 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne, zlokalizowane na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m. st. Warszawie na rok 2019, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m. st. Warszawy
w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019) lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z podmiotem posiadającym tytuł prawny do nieruchomości umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenu w celu realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram udostępniania obiektu dla wszystkich mieszkańców przez minimum 30 godzin tygodniowo z uwzględnieniem weekendów, przy utrzymaniu przez minimum rok możliwości korzystania z efektów projektu.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram realizacji wraz z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji. W przypadku limitów miejsc, ze względu na koszt, projekt powinien zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie zapisów na zajęcia w ramach projektu, uwzględniając kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.

 


URSUS

Obszar 1: Ursus Północny – 850 000 zł

Obszar 2: Ursus Południowy – 850 000 zł

Łącznie: 1 700 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 500 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Zgłoszone projekty powinny być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny do dysponowania i znajdować się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Nie dopuszcza się zgłaszania projektów zlokalizowanych na:

 1. Nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy, z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:
  1.  Lasy Miejskie – Warszawa,
  2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
  3. Zarząd Dróg Miejskich
  4. Zarząd Mienia m.st. Warszawy
  5. Zarząd Oczyszczania Miasta
  6. Zarząd Transportu Miejskiego
  7. Zespół Żłobków m.st. Warszawy
  8. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
  9. Nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli projekt jest udostępniany wszystkim mieszkańcom przez cały okres jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin tygodniowo w godzinach
8:00-22:00, z uwzględnieniem weekendu, o ile regulamin obiektu nie stanowi inaczej. W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest zgoda dyrekcji placówki na udostępnienie obiektu na warunkach podanych wyżej. Ograniczenie wynikające ze specyfikacji projektu są rozpatrywane lub ustalane indywidualnie.

Projekty pozainwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, gdy dla całości prowadzonych działań, dla wszystkich mieszkańców – w ramach określonej grupy docelowej, zlokalizowane są w przestrzeni publicznej. Kosztorys i opis realizacji projektu zawiera harmonogram realizacji z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji.
Projekty powinny zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie ich naboru/rekrutacji.
W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest zgoda dyrektora placówki na udostępnienie obiektu.
Ograniczenia wynikające ze specyfikacji projektu są rozpatrywane lub ustalane indywidualnie.

 

 


URSYNÓW

Obszar 1: Zielony Ursynów – 1 200 000 zł

Obszar 2: Ursynów Północny – 1 800 000 zł

Obszar 3: Ursynów Południowy – 1 500 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 2 000 000 zł

Łącznie: 6 500 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego lub lokalnego nie może przekroczyć 650 000 zł

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się zgłaszanie projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2019, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019) lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich.

W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na nieruchomości, o której mowa powyżej, konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej deklaracji dysponenta nieruchomości, w formie wymaganej przez przepisy prawa o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele inwestycyjne.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzkiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie przez cały czas ich funkcjonowania;

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całości działań jest prowadzona w przestrzeni publicznej i skierowana do wszystkich mieszkańców, a także pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy) oraz gdy projekty są realizowane w godzinach zapewniających bezpłatny dostęp dla
jak największej liczby mieszkańców.

 


WAWER

Obszar 1: Aleksandrów – 125 362 zł

Obszar 2: Anin – 152 813 zł

Obszar 3: Falenica – 187 723 zł

Obszar 4: Las – 120 905 zł (przed zmianą: 134 680 zł)*

Obszar 5: Marysin Wawerski Południowy – 27 100 zł (przed zmianą: 168 576 zł)*

Obszar 6: Marysin Wawerski Północny – 161 719 zł

Obszar 7: Miedzeszyn - 137 672 zł

Obszar 8: Międzylesie – 179 370 zł

Obszar 9: Nadwiśle – 135 502 zł

Obszar 10: Radość – 151 250 zł (przed zmianą: 188 677 zł)*

Obszar 11: Wawer – 136 447 zł

Obszar 12: Sadul – 123 500 zł (przed zmianą: 123 866 zł)*

Obszar 13: Zerzeń – 181 561 zł (przed zmianą: 182 593 zł)*

Projekty ogólnodzielnicowe – 394 076 zł (przed zmianą: 200 000 zł)*

Łącznie: 2 215 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 80% kwoty przeznaczonej na dany obszar. Koszt projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 200 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Wawer

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) zlokalizowanych na nieruchomościach nie będących własnością Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Definicja ogólnodostępności

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie - jest spełniona jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

 1. W dniu powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
 2. W soboty, niedzielę, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu: sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.

Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności (dopisano ograniczona liczba miejsc) będą odbywać się za pośrednictwem pracowników urzędu lub jego jednostek organizacyjnych.

 

 


WESOŁA

Brak podziału dzielnicy na obszary.

Łącznie: 730 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążonych na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty infrastrukturalne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • efekt realizacji projektu jest dostępny dla mieszkańców przynajmniej 30 godzin w tygodniu
  przez cały czas eksploatacji obiektu/terenu, na którym powstał,
 • korzystanie z efektu realizacji projektu musi być bezpłatne dla mieszkańców.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • informacja o realizowanym projekcie musi być upowszechniona w sposób adekwatny dla danej grupy mieszkańców, do jakich jest on kierowany,
 • projekt musi być realizowany w godzinach zapewniających dostęp dla jak największej liczby mieszkańców,
 • udział w projekcie musi być bezpłatny dla mieszkańców.

 

 


WILANÓW

Obszar I - Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni – 459 000 zł (przed zmianą: 550 000 zł)*

Obszar II - Wilanów Niski Wschodni, Zawady, Powsinek, Kępa Zawadowska – 600 000 zł (przed zmianą: 550 000 zł)*

Obszar III - Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki – 220 000 zł (przed zmianą: 200 000 zł)*

Obszar IV - Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa – 721 000 zł (przed zmianą: 700 000 zł)*

Łącznie: 2 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu dla obszarów I, II, IV nie może przekroczyć 250 000 zł, dla obszaru III nie może przekroczyć 100 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Wilanów

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy (w przypadku inwestycji – tylko na terenach i w obiektach stanowiących własność m.st. Warszawy, w pozostałych przypadkach – bez ograniczeń).

Definicja ogólnodostępności

Za ogólnodostępny uważa się projekt, w którym autor wykaże, że po jego realizacji będzie umożliwi bezpośredni dostęp grupie społecznej, do której jest kierowany.

 

 


WŁOCHY

Obszar 1: Włochy – 1 100 000 zł

Obszar 2: Okęcie – 900 000 zł

Łącznie: 2 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Włochy
 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjne, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 40 godzin w tygodniu, w godzinach 8.00-22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne po warunkiem prowadzenia całości działań w przestrzeni publicznej, skierowanych do grupy docelowej, pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkich zainteresowanych.

Projektodawca określi – dla projektów składanych w placówkach oświatowych – umożliwienie korzystania z efektu realizacji nie tylko rodzicom i uczniom uczęszczającym do danej placówki,
ale też innym mieszkańcom.

 

 


WOLA

Obszar 1: Rejon północno-zachodni – 1 700 000 zł

Obszar 2: Rejon północno-wschodni – 1 700 000 zł

Obszar 3: Rejon południowy – 1 700 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 400 000 zł

Łącznie: 5 500 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub na terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy, obciążonym na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają charakter inny niż inwestycyjny, a do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektów.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekt ogólnodostępny to taki, w którym:

 • uczestnictwo Mieszkańców jest nieodpłatne.
 • Korzystanie z projektów infrastrukturalnych przez Mieszkańców jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godz. 6.00 – 22.00 bez przerw, przez cały rok kalendarzowy i w latach kolejnych.
 • W sytuacji, gdy godziny pracy placówki lub instytucji są krótsze niż 6.00 – 22.00 dopuszcza się możliwość korzystania w ich godzinach pracy.
 • Rekrutacja dla projektów miękkich, jeśli jest wymagana, będzie prowadzona przy wykorzystaniu ogólnodostępnych środków masowego przekazu.
 • Dyrektor placówki/obiektu wyraził zgodę na jego realizacje oraz zobowiązanie do przestrzegania niniejszej definicji w formie pisemnej, dołączonej do projektu.
 • Realizacja nie ogranicza innym mieszkańcom dostępu do dóbr ogólnodostępnych (np. istniejącej infrastruktury).

 


ŻOLIBORZ

Obszar 1: Żoliborz Centralny – 527 500 zł

Obszar 2: Sady Żoliborskie - Zatrasie - Rudawka – 527 500 zł

Obszar 3: Marymont - Potok - Żoliborz Dziennikarski – 527 500 zł

Obszar 4: Żoliborz Południowy – 263 750 zł

Obszar 5: Powązki - 263 750 zł

Łącznie: 2 110 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Żoliborz

 

Szczegółowe zasady

Dopuszcza się możliwość składania w ramach budżetu partycypacyjnego 2019 projektów innych niż inwestycyjne i remontowe na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy pod warunkiem dostarczenia zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie terenu do celów realizacji projektów.

Definicja ogólnodostępności

Za projekt ogólnodostępny uznany będzie projekt realizowany w przestrzeni dostępnej nieodpłatnie dla wszystkich.

 


* Po zakończonej weryfikacji Zarząd Dzielnicy przesunął niewykorzystane środki finansowe pomiędzy obszarami.