null

Szczegółowe zasady bp w dzielnicach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W Warszawie mieszkańcy współdecydują o wydatkach z miejskiej kasy w ramach budżetów dzielnicowych. Oznacza to, że w sumie w Warszawie odbywa się 18 budżetów partycypacyjnych! Kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w każdej dzielnicy 1-2 % budżetu dzielnicowego.

Dzielnice podzielone są na mniejsze obszary. O sposobie podziału decydowały dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Przy każdej dzielnicy znajdziecie mapkę z jej podziałem. W każdej dzielnicy obowiązują inne szczegółowe zasady oraz definicja ogólnodostępności projektów.

Jeśli macie wątpliwości, prosimy o kontakt z KOORDYNATORAMI ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach.

 

BEMOWO

Obszar 1: Lotnisko, Bemowo-Lotnisko, Fort Bema – 1 026 000 zł

Obszar 2: Boernerowo, Fort Radiowo, Groty, Górce – 616 000 zł

Obszar 3: Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe – 1 108 000 zł

Łącznie: 2 750 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu w poszczególnych obszarach nie może przekroczyć 250 000 zł

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Bemowo

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta, jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Zgłoszone projekty będą analizowane pod kątem ogólnodostępności dla ogółu mieszkańców w oparciu o „Kryteria ogólnodostępności przygotowane przez Radę ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy”. Projekty infrastrukturalne będą analizowane pod kątem m.in. minimalnego zakresu/czasu dostępności dla ogółu mieszkańców (np. godziny/dni) i zapewnienia trwałości projektu.

 

 


BIAŁOŁĘKA

Obszar 1 – 1 000 000 zł

Obszar 2 – 1 000 000 zł

Obszar 3 – 1 000 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 000 000 zł

Łącznie: 4 000 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu o charakterze lokalnym nie może przekroczyć 500 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Białołęka

 

Szczegółowe zasady

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich, o ile nie są to grunty produkcji rolniczej lub leśnej.

W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na tych terenach do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizacje i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres wymaganej służebności musi być uzgodniony z Burmistrzem Dzielnicy.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzkiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, gdy może z niego skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, do którego kierowany jest projekt.

Projekty infrastrukturalne lub mające na celu doposażenie danej placówki, zakupienie książek, sprzęty, mebli uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może z niego lkorzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin w tygodniu w godzinach 8:00-22:00.

 

 


BIELANY

Obszar 1: Chomiczówka – 1 200 000 zł

Obszar 2: Wrzeciono, Młociny – 1 300 000 zł

Obszar 3: Piaski – 900 000 zł

Obszar 4: Stare Bielany – 800 000 zł

Obszar 5: Wawrzyszew – 700 000 zł

Obszar 6: Słodowiec – 650 000 zł

Obszar 7: Ruda, Marymont, Las Bielański – 550 000 zł

Obszar 8: Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta – 200 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 227 000 zł

Łącznie: 7 527 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Bielany

 

Szczegółowe zasady

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 30 godz. w tygodniu, w godz. 8.00–22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty tzw. „miękkie”  są ogólnodostępne pod względem całości działań prowadzonych w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców, pod warunkiem  przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim zainteresowanym.

 

 


MOKOTÓW

Rejon 1 – 406 430 zł

Rejon 2 – 936 760 zł

Rejon 3 – 791 850 zł

Rejon 4 – 280 330 zł

Rejon 5 – 553 670 zł

Rejon 6 – 881 160 zł

Rejon 7 – 639 560 zł

Rejon 8 – 850 340 zł

Rejon 9 – 459 900 zł

Łącznie: 5 800 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Projekty, które nie dotyczą budowy, remontów i przebudowy obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) oraz remontów dróg można zgłaszać także na terenach zlokalizowane na terenach stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia w  placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach, żłobkach) uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli:

 • zapewniony jest bezpłatny dostęp dla ogółu mieszkańców w wymiarze 30 godzin tygodniowo (w tym minimum 10 godzin od poniedziałku do piątku między 16:00 a 21:00 i 20 godzin w weekend);
 • korzystanie z efektów projektu możliwe jest przez okres minimum 3 lat licząc od zakończenia jego realizacji;
 • informacja o możliwości korzystania z projektu jest upubliczniona minimum przez umieszczenie informacji na stronach internetowych placówki i Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na terenie placówki i poza nią w sposób i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców;
 • do projektu dołączona jest pisemna zgoda dyrektora placówki na udostępnienie obiektu na warunkach podanych wyżej

Pozostałe projekty inwestycyjne i remontowe oraz doposażenia uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, a obiekt jest udostępniony wszystkim przez cały czas eksploatacji obiektu.

Projekty tzw. „miękkie” uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całość działań prowadzona jest w przestrzeni publicznej, skierowana do wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy Mokotów) oraz realizacja projektu przebiega w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim zainteresowanym. W przypadku ograniczonej liczby uczestników projektu konieczne jest przeprowadzenie ogólnodostępnego naboru.

 

 


OCHOTA

Obszar 1: Stara Ochota – 710 000 zł

Obszar 2: Szczęśliwice – 1 070 000 zł

Obszar 3: Rakowiec – 820 000 zł

Obszar 4: Pole Mokotowskie – 21 064 zł

Łącznie:  2 621 064 zł

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Ochota

 

Szczegółowe zasady

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć: dla obszaru Stara Ochota – 284 000 zł,  dla obszaru Rakowiec – 328 000 zł, dla obszaru Szczęśliwice – 428 000 zł. Brak określonego górnego limitu na projekty w ramach obszaru Pole Mokotowskie.

 

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu, projekt będzie ogólnodostępny, a wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, gdy obiekty są bezpłatnie udostępniane wszystkim mieszkańcom przez cały czas ich funkcjonowania.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są bezpłatne i zlokalizowane w przestrzeni publicznej.

 

 


PRAGA-POŁUDNIE

Obszar 1: Kamionek – 308 151,26 zł

Obszar 2: Grochów Centrum – 361 677,80 zł

Obszar 3: Grochów Północny – 541 057,09 zł

Obszar 4: Saska Kępa – 735 616,25 zł

Obszar 5: Grochów Kinowa – 214 386,40 zł

Obszar 6: Przyczółek Grochowski – 106 165,64 zł

Obszar 7: Grochów Południowy – 770 039,52 zł

Obszar 8: Gocław – 972 679,04 zł 

Projekty ogólnodzielnicowe – 707 607,00 zł

Łącznie:  4 717 380 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego dla obszarów: Gocław, Grochów Południowy, Grochów Północny, Saska Kępa nie może przekroczyć 300 000 zł; dla obszaru Grochów Centrum – 241 118 zł; dla obszaru Kamionek – 205 434 zł; dla obszaru Grochów Kinowa – 142 924 zł; dla obszaru Przyczółek Grochowski – 70 777 zł. Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 300 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Praga-Południe

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Możliwe jest zgłaszanie projektów na  terenach m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu, jeżeli jest i będzie to teren ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu.

 

Definicja ogólnodostępności

Dla spełnienia warunku ogólnodostępności projektów miękkich (wydarzenia / spotkania / zajęcia) konieczne jest zapewnienie informacji o realizowanym projekcie i możliwości udziału w nim na stronie internetowej instytucji będącej gospodarzem projektu oraz rozpowszechnienie papierowych plakatów i/lub ulotek informujących o projekcie w przestrzeni gospodarza projektu, a także w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

Dla spełnienia ogólnodostępności projektów, w których liczba miejsc jest ograniczona ustala się rekrutację uczestników projektu poprzez kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku projektów infrastrukturalnych w przestrzeni zewnętrznej (np. parki, podwórka, place zabaw itp.) minimalny zakres/czas dostępności dla ogółu mieszkańców stanowi okres od świtu do zmierzchu przez wszystkie dni tygodnia.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów m. st. Warszawy, jak żłobki, szkoły, przedszkola, boiska i ogródki przedszkolne i przyszkolne, placówki kultury i sportu ogólnodostępność definiuje się jako możliwość korzystania przez ogół mieszkańców ze sprzętu, urządzeń i infrastruktur w wymiarze:

 • w dni robocze – po godzinach pracy placówek:

a. od ukończeniu zajęć co najmniej do zmierzchu w przypadku boisk i ogródków,

b.  od ukończeniu zajęć co najmniej do godz. 19.00 w przypadku zamykanych pomieszczeń pod dachem:

 • w dni wolne od pracy – przynajmniej przez osiem godzin w każdy dzień wolny od pracy.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów bez ograniczonego dostępu jak placówki kultury i sportu:

 • w godzinach zwyczajowo przyjętych jako godziny pracy tych placówek.

(Uznaje się przy tym, że kryterium to nie wyklucza zakupu księgozbioru do bibliotek, zamkniętych w dni wolne od pracy, bowiem czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek i gier do domów w godzinach pracy placówek i korzystania z nich w dogodnym dla siebie czasie.)

Ponadto wymagane jest umieszczenie w widocznym dla mieszkańców miejscu przy wejściu do obiektu  informacji, że w placówce znajduje się sprzęt, urządzenia lub  infrastruktura zakupiona w ramach budżetu partycypacyjnego dostępna dla każdego w minimalnym wymiarze czasu wskazanym powyżej.

W przypadku projektów na rzecz żłobków, przedszkoli, szkół wymagana jest (jako załącznik do projektu) zgoda dyrektora placówki na udostępnienie boisk, placów zabaw, sal i wyposażenia dla osób spoza placówki przez wskazane powyżej  minimum godzinowe.

 

 


PRAGA-PÓŁNOC

Obszar 1: Nowa Praga z Pelcowizną – 1 000 000 zł

Obszar 2: Stara Praga ze Szmulowizną i Michałowem – 1 000 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 1 000 000 zł

Łącznie:  3 000 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekt ogólnodostępny to taki, którego beneficjentem nie będą wąskie grupy mieszkańców.

 

 


REMBERTÓW

Nie ma podziału na obszary.

Łącznie: 700 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 350 000 zł.

Mapka (jpg)

Mapka (google)

Informator dzielnicy Rembertów

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 30 godzin w tygodniu, w godzinach 8.00 – 22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne pod warunkiem prowadzenia całości działań
w przestrzeni publicznej, skierowanych do wszystkich mieszkańców pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony internetowej Urzędu Dzielnicy) oraz realizacji projektu w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkich zainteresowanych.

Projekty mające na celu doposażenie, remont lub przebudowę obiektów będą każdorazowo analizowane przez Zespół pod względem spełniania kryterium ogólnodostępności.

 

 


ŚRÓDMIEŚCIE

Obszar 1: Stare Miasto – 920 000 zł

Obszar 2: Muranów – 920 000 zł

Obszar 3: Przywiśle – 1 120 000 zł

Obszar 4: Śródmieście Północne – 1 120 000 zł

Obszar 5: Śródmieście Południowe – 1 320 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 800 000 zł

Łącznie: 6 200 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Śródmieście

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, a obiekt jest udostępniony wszystkim przez cały czas eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu, w godz. 8.00-22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Nie dopuszcza się finansowania w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 doposażania, remontu, budowy i modernizacji placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Projekty inne niż inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeśli są dostępne w pełnym swoim zakresie dla wszystkich chętnych oraz są zlokalizowane w przestrzeni publicznej dostępnej dla jak największej liczby osób.

 

 


TARGÓWEK

Obszar 1: Bródno – 521 100 zł

Obszar 2: Bródno-Podgrodzie – 521 100 zł

Obszar 3: Targówek Mieszkaniowy – 521 100 zł

Obszar 4: Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata – 521 100 zł

Obszar 5: Zacisze – 521 100 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 521 100 zł

Łącznie: 3 126 600 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 400 000 zł. Brak określonego górnego limitu dla projektów ogólnodzielnicowych.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Targówek

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram udostępniania obiektu obywatelom (przy utrzymaniu minimum przez rok możliwości korzystania z efektów projektu), na podstawie którego Zespół będzie decydował o spełnieniu warunku, uwzględniając spełnienie celu dostępności dla wszystkich mieszkańców.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram realizacji wraz z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji. W przypadku limitów miejsc, ze względu na koszt, projekt powinien zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie zapisów na zajęcia w ramach projektu, uwzględniając kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.

 

 


URSUS

Obszar 1: Ursus Północny – 827 838,50 zł

Obszar 2: Ursus Południowy – 827 838,50 zł

Łącznie: 1 655 677 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.


Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli projekt jest udostępniany wszystkim mieszkańcom przez cały okres jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin tygodniowo w godzinach 8:00-22:00 z uwzględnieniem weekendu, o ile regulamin obiektu nie stanowi inaczej. W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest zgoda dyrekcji placówki na udostępnienie obiektu na warunkach podanych wyżej. Ograniczenie wynikające ze specyfikacji projektu są rozpatrywane lub ustalane indywidualnie.

Projekty pozainwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całość prowadzonych działań skierowana jest do wszystkich mieszkańców w ramach określonej grupy docelowej oraz jest zlokalizowana w przestrzeni publicznej. W przypadku zgłoszenia projektu dotyczącego placówek oświatowych wymagana jest zgoda dyrektora placówki na udostępnienie obiektu. Ograniczenia wynikające ze specyfikacji projektu są rozpatrywane lub ustalane indywidualnie.

 

 


URSYNÓW

Obszar 1: Zielony Ursynów – 1 500 000 zł

Obszar 2: Ursynów Wysoki Północny – 2 700 000 zł

Obszar 3: Ursynów Wysoki Południowy – 2 100 000 zł

Łącznie: 6 300 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 630 000 zł

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Ursynów

 

Szczegółowe zasady

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

W przypadku projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na tych terenach do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć pisemną deklaracje dysponenta terenu, w formie wymaganej przez przepisy prawa o wyrażeniu zgody na dysponowanie terenem na cele inwestycyjne.

W przypadku projektów innych niż inwestycyjne do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzkiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli chętni mogą z nich korzystać bezpłatnie, obiekt jest udostępniony wszystkim mieszkańcom przez cały czas eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu, w godz. 8.00–22.00 z uwzględnieniem weekendów.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli całości działań jest: prowadzona w przestrzeni publicznej i skierowana do wszystkich mieszkańców, a także pod warunkiem przeprowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji (w tym strony www Urzędu Dzielnicy) oraz projekt realizowany jest w godzinach umożliwiających udział w nim wszystkim zainteresowanym.

 

 


WAWER

Obszar 1: Aleksandrów – 117 431 zł

Obszar 2: Anin – 136 877 zł

Obszar 3: Falenica – 162 175 zł

Obszar 4: Las – 123 927 zł

Obszar 5: Marysin Wawerski Południowy – 148 188 zł

Obszar 6: Marysin Wawerski Północny – 141 968 zł

Obszar 7: Miedzeszyn – 126 341 zł

Obszar 8: Międzylesie – 156 239 zł

Obszar 9: Nadwiśle – 124 744 zł

Obszar 10: Radość – 162 345 zł

Obszar 11: Wawer – 125 794 zł

Obszar 12: Sadul – 116 735 zł

Obszar 13: Zerzeń – 156 573 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 400 664 zł

Łącznie: 2 200 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego nie może przekroczyć 60% kwoty przeznaczonej na dany obszar. Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 250 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Wawer

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie będącym własnością miasta.

 

Definicja ogólnodostępności

Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie jest spełniona, jeżeli z obiektu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać w następujących przedziałach czasowych:

 • w dni powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
 • w soboty, niedziele, ferie oraz wakacje co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

Ogólnodostępność sprzętu jest spełniona, jeżeli służy prowadzeniu zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie przez każdego chętnego mieszkańca zgodnie z instrukcją i na zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.

Potrzeba zakupu sprzętu w  danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.

Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu, to po zrealizowaniu projektu należy sprzęt oddać do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności powinny odbywać się w Urzędzie Dzielnicy.

 

 


WESOŁA

Obszar 1: Plac Wojska Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka, Grzybowa, Zielona  – 354 466 zł

Obszar 2: Stara Miłosna – 327 724 zł

Łącznie: 682 190 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach nie będących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty infrastrukturalne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • efekt realizacji projektu jest dostępny dla mieszkańców przynajmniej 30 godzin w tygodniu przez cały czas eksploatacji obiektu/terenu, na którym powstał,
 • korzystanie z efektu realizacji projektu musi być bezpłatne dla mieszkańców.

Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • informacja o realizowanym projekcie musi być upowszechniona w sposób adekwatny dla danej grupy mieszkańców, do jakich jest on kierowany,
 • projekt musi być realizowany w godzinach zapewniających dostęp dla jak największej liczby mieszkańców,
 • udział w projekcie musi być bezpłatny dla mieszkańców.

 

 


WILANÓW

Obszar 1 – 600 000 zł

Obszar 2 – 600 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 300 000 zł

Łącznie: 1 500 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 300 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Wilanów

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli autor wykaże, że po realizacji projektu będzie umożliwiony bezpośredni dostęp grupie społecznej, do której jest kierowany.

 

 


WŁOCHY

Obszar 1: Nowe Włochy – 372 500 zł

Obszar 2: Stare Włochy – 372 500 zł

Obszar 3: Wysokie Okęcie – 372 500 zł

Obszar 4: Niskie Okęcie – 372 500 zł

Łącznie: 1 490 000 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 150 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Włochy

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty będą indywidualnie analizowane i oceniane. Po stronie projektodawcy jest wykazanie, że efekt realizacji projektu będzie bezpośrednio dostępny dla grupy społecznej będącej adresatem projektu i określonej w formularzu zgłoszeniowym w rubryce „Potencjalni odbiorcy projektu”, np. dzieci lub młodzież).

 

 


WOLA

Obszar 1: Koło – 754 436 zł

Obszar 2: Ulrychów+Odolany – 1 037 382 zł

Obszar 3: Czyste+Mirów – 1 011 464 zł

Obszar 4: Młynów – 1 091 081 zł

Obszar 5: Nowolipki+Powązki – 805 637 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 500 000 zł

Łącznie: 5 200 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt lokalny. Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 125 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

 

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy lub stanowiącym własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich.

Można zgłaszać projekty inne niż inwestycyjne zlokalizowane na terenie, który nie jest w dyspozycji miasta jeżeli do formularza zgłoszeniowego dołączono zgodę dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji projektu.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli:

 • uczestnictwo mieszkańców jest nieodpłatne;
 • korzystanie z projektów infrastrukturalnych przez mieszkańców jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godz. 6:00-22:00 przez cały rok kalendarzowy i w latach kolejnych;
 • rekrutacja dla projektów miękkich, jeśli jest wymagana, będzie prowadzona przy wykorzystaniu ogólnodostępnych środków masowego przekazu;
 • realizacja w placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury i bibliotekach nie dotyczy budowy, remontu, modernizacji i doposażenia w środki trwałe;
 • dyrektor placówki/obiektu wyraził zgodę na jego realizację.

 

 


ŻOLIBORZ

Obszar 1: Żoliborz Centralny – 487 500 zł

Obszar 2: Sady Żoliborskie-Zatrasie – 487 500 zł

Obszar 3: Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski – 487 500 zł

Obszar 4: Żoliborz Południowy - Powązki – 487 500 zł

Łącznie: 1 950 000 zł

Brak określonego górnego limitu na projekt.

Mapka z podziałem (jpg)

Mapka z podziałem (google)

Informator dzielnicy Żoliborz

 

Szczegółowe zasady

Można zgłaszać projekty inwestycyjne zlokalizowanych na terenie niebędących własnością m.st. Warszawy pod warunkiem dostarczenia zgody dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie terenu do celu realizacji projektu i zobowiązania do ponoszenia kosztów eksploatacji przez cały okres trwałości projektu. Projekty realizowane na tych terenach będą oznaczone jako obciążone ryzykiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody.

Nie można zgłaszać projektów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie będącym własnością m.st. Warszawy obciążonym na rzecz osób trzecich, przez co rozumie się: nieruchomości obciążone trwałym zarządem, użytkowaniem, służebnością, stosunkiem najmu, dzierżawy, użyczenia.

 

Definicja ogólnodostępności

Projekty uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli będą  realizowane w przestrzeni otwartej dla wszystkich.