null

Podsumowanie weryfikacji zgłoszonych projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pozytywnie zostało zweryfikowanych 3/4 projektów. Na te projekty będziemy głosować już w II połowie czerwca. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 roku. Niestety nie wszystkie projekty mogły zostać dopuszczone do głosowania.

Pozytywnie zostało zweryfikowanych 3/4 projektów. Na te projekty będziemy głosować już w II połowie czerwca: pomiędzy 16 a 26 czerwca. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2016 roku z budżetów dzielnic.

Niestety nie wszystkie projekty mogły zostać dopuszczone do głosowania. Część projektów została odrzucona - weryfikacja jest konieczną i nierozłączną częścią budżetów partycypacyjnych w każdym z miast. Gdyby projekt niezgodny z przepisami (np. na poziomie ogólnopolskim lub opinią wojewódzkiego konserwatora zabytków) wygrał w głosowaniu, byłby bardzo duży problem z jego realizacją. Odrzucane były też projekty, które nie są ogólnodostępne np. zakładające remont w szkole lub zakup zabawek dla przedszkola.

Zgłoszone projekty weryfikowały urzędy dzielnic oraz jednostki, które będą realizać projekty wybrane w głosowaniu.

Spośród zgłoszonych przez mieszkańców 2333 projektów:

 • 291 zostało wycofanych przez projektodawców
 • 129 projektów zostało odrzuconych w preselekcji
 • 449 projektów zostało negatywnie zweryfikowanych
 • na 1464 projekty mieszkańcy Warszawy będą mogli zagłosować od 16 do 26 czerwca.

 

Jakie były przyczyny negatywnej weryfikacji projektów?

 • niespełnienie tzw. kryterium ogólnodostępności - projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego muszą być dostępne dla wszystkich okolicznych mieszkańców, odrzucane były więc projekty takie, jak zakup zabawek do przedszkola, remont kuchni w szkole czy doposażenie sal szkolnych; projekty tzw. "szkolne" są dopuszczone do głosowania, jeśli np. z wyremontowanej sali gimnastycznej będą mogli po lekcjach korzystać wszyscy mieszkańcy;
 • brak zgody autora na konieczne zmiany w projektach - pracownicy urzędów proponowali autorom projektów konieczne zmiany np. dostosowujące projekty do obowiązujących przepisów prawa lub urealniające koszt, niestety nie zawsze autorzy godzili się na te zmiany;
 • zadania inne niż będące zadaniami własnymi m.st. Warszawy, przypisanymi do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym - miasto może realizować tylko takie zadania, które zgodnie z prawem leżą w jego kompetencjach;
 • niejednoroczność - zgodnie z regulaminem w budżecie partycypacyjnym mogą być realizowane tylko takie projekty, które można wykonać w jednym roku budżetowym, niestety wiele projektów wymaga znacznie dłuższego czasu np. wykonanie przyłącza elektrycznego koniecznego m.in. przy sygnalizacji świetlnej trwa (zgodnie z umową miasta z RWE) 18 miesięcy;
 • zlokalizowanie na nieruchomości niebędącej we władaniu m.st. Warszawy albo brak zgody władającego taką nieruchomością;
 • niezgodność inswestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 • roszczenia do nieruchomości, na której miałby być zlokalizowany projekt.

 

Uwaga! Projektodawców, którzy chcą jeszcze porozmawiać o swoich projektach, ZDM zaprasza na dyżury we wtorek 2 czerwca i również we wtorek 9 czerwca pomiędzy godziną 15:00 a 18:00 do swojej siedziby przy ul. Chmielnej 120/124 (sala 311 III piętro).

 

Co dalej?

Pomiędzy 16 a 26 czerwca zdecydujemy w głosowaniu, jakie projekty z budżetu partycypacyjnego zostaną zrealizowne w 2016 roku. 

 

Załączniki: