null

Ocena merytoryczna

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W trakcie oceny merytorycznej sprawdzamy, czy zgłoszony pomysł można zrealizować w zaproponowanym kształcie. Weryfikujemy go zgodnie z kryteriami określonymi w dokumentach opisujących przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Sprawdzamy:

 1. czy opisane w projekcie działania mieszczą się w zakresie zadań realizowanych przez Miasto. Zadania, które możemy realizować wynikają ze statutu Warszawy i dokumentów regulujących funkcjonowanie samorządu.
   
 2. jakie przepisy prawa dotyczą działań opisanych w projekcie i czy realizacja projektu nie naruszałaby tych przepisów m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumentów, w których określono jakie obiekty i na jakich zasadach mogą pojawiać się w przestrzeni miejskiej. W przypadku pomysłów, które przewidują korzystanie z jakiegoś utworu np. obrazu, analizujemy również, czy w razie ewentualnej realizacji projektu będziemy mogli wykorzystać ten utwór i nie dojdzie do naruszenia praw autorskich i praw zależnych.
   
 3. czy są jakieś szczegółowe wytyczne (oprócz przepisów prawa) dotyczące realizacji działań opisanych w projekcie np. Standardy dostępności dla m.st. Warszawy.
   
 4. czy we wskazanej lokalizacji możemy realizować działania np. czy mamy prawo do realizacji zajęć we wskazanym budynku, przeprowadzenia remontu wskazanego chodnika lub czy nie ma jakiejś infrastruktury podziemnej, która by to uniemożliwiała albo czy nie naruszymy gwarancji na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę.
   
 5. jakie przedsięwzięcia realizujemy lub będziemy realizować w najbliższej przyszłości we wskazanej lokalizacji i czy propozycje opisane w projekcie nie kolidują z tymi zadaniami.
   
 6. czy na rynku dostępne są technologie, które umożliwiają realizację projektu. Zazwyczaj dotyczy to projektów nowatorskich lub takich których Miasto do tej pory nie realizowało.
   
 7. czy możemy zrealizować projekt w ciągu jednego roku, ponieważ pieniądze w budżecie Miasta będą zagwarantowane w danym roku. Realizacja projektu obejmuje również czas przygotowań np. opracowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie wyboru wykonawcy itp.
   
 8. jakie decyzje opinie, pozwolenia są potrzebne, aby zrealizować projekt, czy ich otrzymanie jest możliwe i w jaki sposób czas niezbędny na ich pozyskanie wpłynie na możliwość realizacji projektu w ciągu roku.
   
 9. czy działania opisane w projekcie pozwalają zrealizować propozycję w całości, czyli nie zakładają realizacji wyłącznie jednego elementu (np. przygotowania dokumentacji projektowej), co wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w kolejnych latach.
   
 10. czy mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu nieodpłatnie, czyli nie będą pobierane opłaty np. za uczestnictwo w zajęciach. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń - minimalna dostępność projektu wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli. Jeśli projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców np. „w zajęciach może wziąć udział 20 osób”, „projekt skierowany jest do seniorów”, sprawdzamy, czy określono zasady rekrutacji.
   
 11. jaki będzie koszt realizacji projektu i czy nie przekracza określonej maksymalnej wartości projektu.


Co w sytuacji gdy projekt będzie wymagał zmian?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że projekt nie jest możliwy do realizacji w zaproponowanym kształcie. Jeżeli będzie można go zmodyfikować, skontaktujemy się z autorem projektu i przedstawimy zakres proponowanych zmian. Wyjaśnimy również z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Autor projektu będzie miał 6 dni kalendarzowych na akceptację propozycji zmian. Jeśli autor nie zaakceptuje propozycji zmian, projekt będziemy musieli ocenić negatywnie.

Kiedy ogłosimy wyniki oceny?

Wyniki oceny projektów ogłosimy 4 maja br. na stronie bo.um.warszawa.pl. Od tego dnia autorzy projektów mają czas na składanie odwołań od wyniku oceny, a my potrzebujemy trochę czasu na ich rozpatrzenie. Ostateczne wyniki oceny, a więc również listę projektów poddanych pod głosowanie ogłosimy 31 maja br.

Co autor projektu może zrobić, jeśli projekt zostanie oceniony negatywnie?

Po ogłoszeniu wyników oceny, czyli od 4 maja br., autor projektu ocenionego negatywnie może odwołać się od niekorzystnego wyniku oceny. Odwołanie można zgłosić do 11 maja br. Jeżeli autor projektu złoży odwołanie, przystępujemy do ponownej oceny projektu uwzględniając argumenty i zarzuty autora dotyczące przeprowadzonej oceny.