null

Nabór uzupełniający do Rady ds. budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzimy nabór uzupełniający ekspertów do Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy, najważniejszego ciała opiniodawczo-doradczego dotyczącego budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 14 lutego br.

Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent m.st. Warszawy wybierze 8 osób.

 

Jak można zgłosić się do Rady ds. budżetu partycypacyjnego?
Zgłoszenie należy dostarczyć do 14 lutego br. Aplikację można składać zarówno bezpośrednio w Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, pok. 119), jak i drogą elektroniczną, przesyłając skany podpisanych dokumentów na adres twojbudzet@um.warszawa.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z uzasadnieniem
  • CV kandydata,
  • minimum jedną rekomendację organizacji pozarządowej działającej w obszarze partycypacji lub środowiska naukowego zajmującego się tą tematyką 

Ważne! Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do nas w pierwszym terminie wciąż pozostają aktualne i będą brane pod uwagę przy wyborze członków Rady. W związku z tym, bardzo prosimy osoby, które już nadesłały zgłoszenia o nie wysyłanie zgłoszeń ponownie. 

 

Czym zajmuje się Rada ds. budżetu partycypacyjnego?

Rada ds. budżetu partycypacyjnego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • konsultowanie i opiniowanie rozwiązań dotyczących bieżących spraw związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego,
  • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu partycypacyjnego,
  • opracowywanie rekomendacji dotyczących działań zmierzających do rozwoju budżetu partycypacyjnego w Warszawie,
  • promowanie idei budżetu partycypacyjnego.

Kadencja pierwszej Rady upłyneła w grudniu 2016 r. Przez trzy lata członkowie Rady pracowali nad udoskonalaniem przebiegu budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Dbając o zachowanie standardów tego procesu Rada opiniowała proponowane rozwiązania i przygotowywała rekomendacje dotyczące rozwoju budżetu partycypacyjnego. Niebawem zostanie powołana nowa Rada.

Radę ds. budżetu partycypacyjnego na trzyletnią kadencję powoła Prezydent m.st. Warszawy. Rada będzie składała się 17 osób. W jej skład wejdzie:

  • 8 ekspertów pochodzących z zewnętrznego naboru
  • 6 przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy
  • 3 radnych Rady m.st. Warszawy

 

Kto może zgłosić kandydata do Rady?
Kandydaci do Rady muszą zgłaszać się osobiście. Nie ma możliwości przesyłania zgłoszeń kandydatur przez osoby trzecie, nawet jeśli osoby których to zgłoszenie dotyczy wyraziły na to zgodę.

 

W jaki sposób zostaną wybrani członkowie Rady?
Eksperci ze strony społecznej zostaną wyłonieni przez Prezydenta m.st. Warszawy spośród kandydatów, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w pracach Rady w trakcie naboru. Głównym kryterium wyboru ekspertów, jest dorobek w zakresie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją budżetu partycypacyjnego.

Przedstawiciele Urzędu zostaną wskazani przez Prezydenta m.st. Warszawy, natomiast radni Rady m.st. Warszawy zostaną wyznaczeni przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.

 

Ile czasu zajmują obowiązki związane z pracą w Radzie?
Spotkania Rady odbywają się zazwyczaj raz na miesiąc. Do tej pory posiedzenia odbywały się w ciągu dnia, w godz. 10.00-16.00 i trwały ok. 2 godz. Raz na jakiś czas organizowane były spotkania o charakterze warsztatowym, które trwały ok. 4 godz. Liczba spotkań i czas ich trwania może różnić się w nowej kadencji Rady w zależności od potrzeb i ustaleń członków Rady.

 

Czy za pracę w Radzie otrzymuje się wynagrodzenie?
Udział w pracach Rady ma charakter społeczny i nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia z tego tytułu.