null

Dotacje na wsparcie młodzieży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie udziału młodzieży w budżecie obywatelskim na 2021 rok.

Ogłosiliśmy konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację projektu Samorządna Młodzież 3.0. Szukamy organizacji pozarządowych, które podejmą się realizacji tego zadania. Realizacja projektu zakłada zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w budżecie partycypacyjnym (obywatelskim). Chcemy również zapewnić wsparcie młodzieży i kadrze pedagogicznej na każdym etapie (od przygotowania projektu i jego zgłoszenie, poprzez ocenę, aż do głosowania).

Zachęcamy do składania ofert. Można to zrobić do 3 czerwca 2019 r. do godz. 16:00.

Szczegóły ogłoszenia konkursowego poniżej.

 

Samorządna młodzież 3.0

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmu współdecydowania o budżecie tj. budżetu obywatelskiego wśród młodzieży (13-19 lat) mieszkającej i/lub uczącej się w Warszawie i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia.

Cele szczegółowe zadania:

  • przekazanie młodzieży informacji o tym jak funkcjonują gminy i powiaty, szczególnie m.st. Warszawa (struktura, zarządzanie - w tym budżet);
  • przekazanie młodzieży informacji o tym jak działają urzędy dzielnic, inicjowanie komunikacji: urzędy dzielnic - młodzież, otwarcie młodzieży na urząd (urzędy dzielnic) i kontakt z urzędnikami;
  • przekazanie informacji o tym jak wygląda proces budżetu obywatelskiego i zachęcenie młodzieży do udziału w tym procesie;
  • wsparcie młodzieży w uczestnictwie w procesie budżetu obywatelskiego na każdym jego etapie, tj. w generowaniu pomysłów, przygotowywaniu projektów, dyskusjach, weryfikacji, promocji oraz głosowaniu;
  • szeroka promocja etapu głosowania, zachęcenie młodzieży bezpośrednio niezaangażowanej w projekt do udziału w tym etapie;
  • wsparcie dorosłych współpracujących z młodzieżą w placówka oświatowych, w instytucjach kultury, sportu, edukacji pozaformalnej, placówkach wsparcia rodzin: opiekuńczych, wychowawczych i pomocowych w wykorzystaniu budżetu obywatelskiego, jako narzędzia angażowania młodzieży oraz dialogu z nią [koszt tego komponentu nie powinien przekroczyć więcej niż 1/6 kwoty dotacji];
  • stworzenie spotu filmowego promującego ideę budżetu obywatelskiego i zachęcającego do zaangażowania (jednego, w dwóch wersjach czasowych: 30-60 sek. oraz 3-5 min.).

Termin składania ofert: do 3 czerwca 2019 r. do godz. 16:00

Termin realizacji zadania: od września 2019 r. do dnia 31 lipca 2020 roku

Środki przeznaczone na realizację zadania: 160 000 zł (2019 – 80 000,00 złotych, 2020 – 80 000,00 złotych)

Więcej informacj można znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/samorz-dna-m-odzie-30-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-przez-centrum-komunikacj

Pracownik Centrum Komunikacji Społecznej, który może udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych: Dorota Kapuścińska, nr telefonu 22 443 34 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem www.witkac.pl do dnia 3 czerwca 2019 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2019 roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).