Skarbnik m.st Warszawy

Mirosław Czekaj

Został powołany na stanowisko Uchwałą Nr IV/27/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2007 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pan Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy prowadzi w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu polityki finansowej m.st. Warszawy, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności.

Zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:

  1. Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)
  2. Biura Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
  3. Biura Planowania Budżetowego (PB)
  4. Centrum Obsługi Podatnika (COP)

Kontakt

ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
tel.: 22 443 28 00
faks: 22 443 28 02
e-mail: Sekretariat_Skarbnika@um.warszawa.pl


Rys biograficzny

W 1988 r. ukończył studia ekonomiczne
W 1992 r. zdobył dyplom biegłego rewidenta
W 2000 r. obronił pracę doktorską z zakresu finansów publicznych
W latach 1992-2004 pełnił funkcję Skarbnika miasta Szczecina
W latach 2004 - 2006 Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 12 stycznia 2007 r. Skarbnik m.st. Warszawy