Polityka prywatności i cookies serwisu informacyjnego m.st. Warszawy

Ostatnia aktualizacja z dnia: 30.01.2024 r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady, według których przetwarzane są informacje o osobach odwiedzających Miejski Portal Informacyjny Urzędu m.st. Warszawy (PIUW), w tym dane osobowe oraz pliki Cookies tych osób (dalej „Użytkowników”).
 2. Przez pojęcie „Miejskiego Portalu Informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy” (PIUW) rozumie się serwis główny Urzędu Miasta st. Warszawy um.warszawa.pl oraz serwisy powiązane utworzone w ramach tego portalu PIUW (dalej „Serwis”).
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu głównego um.warszawa.pl oraz serwisów powiązanych. Lista wszystkich stron powiązanych dostępna pod linkiem: Lista stron utworzonych w ramach portalu PIUW
 4. Celem polityki jest poinformowanie Użytkowników o aspektach:
 • zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych, tj.:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1 (dalej „RODO”);
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ochrony treści zamieszczonych w Serwisie prawem autorskim
 1. Serwis posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych o Użytkowniku, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane o Użytkowniku mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@um.warszawa.pl.
 3. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 • Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji Użytkownika ani przekazywania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. System PIUW nie wykonuje procesów profilowania, które wykonują automatyczne przetwarzanie danych osobowych. System korzysta jedynie z zanonimizowanych danych statystycznych, które nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osób. Systemie nie przetwarza informacji, które są uznawane za dane osobowe.

 3. W celu zbierania statystyk i poprawy działania systemu mogą być przetwarzane:
 • Zanonimizowany adres IP
 • Przybliżona glokalizacja
 • Data i godzina wizyty
 • Tytuł przeglądanej strony
 • Adres URL przeglądanej strony
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Używana rozdzielczość ekranu
 • Czas w strefie czasowej lokalnego użytkownika
 • Pliki, które zostały kliknięte i pobrane
 • Kliknięte linki do domeny zewnętrznej
 • Czas generowania stron
 • Główny język używanej przeglądarki
 • User Agent używanej przeglądarki

 1. Podanie danych osobowych może być wymagane w przypadku korzystania z dodatkowych usług Serwisu, takich jak zapisanie się do Newslettera lub wypełnienie formularza. Ponieważ te usługi są świadczone przez zewnętrznych dostawców, Użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi zostanie poinformowany o szczegółach przetwarzania swoich danych osobowych i poproszony o akceptację dedykowanej Polityki Prywatności danego serwisu.
 2. System PIUW korzysta z Load Balancer-a w celu efektywnego rozdzielania ruchu do naszych serwerów. W związku z tym, adresy IP użytkowników mogą być przechowywane w logach systemu. Adresy IP są zbierane w celu zapewnienia optymalnej wydajności i bezpieczeństwa naszych usług. Celem zbierania są:
 • Zapewnienie równoważenia obciążenia i efektywnej dystrybucji ruchu.
 • Wykrywanie i zapobieganie atakom na nasze systemy.

Adresy IP są przechowywane przez określony okres, niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej. Administrator wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony adresów IP przed nieautoryzowanym dostępem. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie adresów IP zgodnie z niniejszymi zapisami polityki prywatności.

 1. Użytkownik ma prawo do:
 •  dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
  • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
 • przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Pliki Cookies i logi dostępowe

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach Cookies.
 2. Poprzez „pliki Cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania z Serwisów.
 4. Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie wszystkich rodzajów informacji lub zrezygnować z poszczególnych celów przetwarzania.
 5. Serwis może zapisywać na urządzeniu użytkownika następujące rodzaje plików Cookies:
 • Pliki niezbędne – pliki Cookies niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania strony są kluczowe dla właściwego funkcjonowania strony. Odpowiadają za niezbędne funkcje serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Strona nie może działać poprawnie bez tych plików, dlatego nie można ich wyłączyć. Choć istnieje możliwość dostosowania ustawień przeglądarki w celu zablokowania tych plików Cookies, należy jednak mieć na uwadze, że pewne elementy strony mogą przestać działać poprawnie. Pliki Cookies niezbędne do działania strony nie są przechowywane na urządzeniu użytkownika w sposób trwały, są zapisywane na rok, ale w każdej chwili mogą być usunięte w ustawieniach (um.warszawa.pl).
 • Pliki analityczne – analityczne pliki cookie gromadzą dane dotyczące odwiedzin i sposobu korzystania ze strony. Wszelkie dane są gromadzone i przetwarzane w sposób anonimowy. Ich celem jest ocena i usprawnianie wydajności serwisu oraz dostosowanie serwisu do potrzeb i zainteresowań użytkowników (Matomo).
 • Pliki marketingowe – ten rodzaj plików Cookies używany jest do wyświetlania banerów zgodnych z zainteresowaniem użytkownika. Żadne dane użytkowników nie są gromadzone i przekazywane firmom trzecim w celu wyświetlania reklam (Revive Adserver).
 • Pliki zewnętrzne – w serwisie mogą być wyświetlane treści w formie filmów z serwisu YouTube oraz wątków z serwisów Facebook i Twitter. Akceptacja plików Cookies dostawców zewnętrznych jest niezbędna do wyświetlania tych treści. Zewnętrzne pliki Cookies są ustawiane przez serwisy, które mogą przechowywać informacje o aktywności i preferencjach użytkowników. Korzystając z tych plików Cookies, użytkownik zgadza się na warunki polityki prywatności serwisów zewnętrznych dostępną na ich na ich stronach internetowych (np. YouTube, Facebook, Twitter).

 1. Każde ciasteczko „Cookie” przypisywane jest do danej domeny, co oznacza, że ciasteczka dodane przez domenę um.warszawa.pl są wykorzystywane tylko w ramach tej domeny natomiast ciasteczka dodane np. przez osadzone filmy YouTube będą wykorzystywane przez witrynę YouTube zgodnie z jej polityką prywatności.

 1. Każdy zewnętrzny serwis ma własną politykę Cookies i to on reguluje jakie dane są przetwarzane. W ramach serwisu PIUW mogą być osadzone elementy z następujących serwisów zewnętrznych:

 1. Użytkownik w każdym momencie może zaktualizować lub zmienić udzielone zgody, klikając w przycisk „Ustawienia Cookies” stronie „Polityka prywatności i Cookies serwisu informacyjnego m.st. Warszawy”.
 2. Użytkownik w każdym przypadku może zablokować instalowanie plików Cookies, usunąć stałe pliki Cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików Cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści Serwisu są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania i dla dozwolonego przepisami prawa autorskiego dozwolonego użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz m.st. Warszawy lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z m.st. Warszawą.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym m.st Warszawy, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody.

Uwagi końcowe

 1. Serwis zawiera odnośniki do stron powiązanych utworzonych w ramach portalu PIUW oraz zewnętrznych stron WWW spoza portalu PIUW. Niemniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron utworzonych wewnątrz portalu PIUW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach zewnętrznych, poza PIUW.
 2. Niniejsza Polityka może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym może podlegać weryfikacji celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych. W razie ewentualnych wątpliwości co do treści niniejszej Polityki, wyjaśnienia można uzyskać kontaktując się e-mailowo na adres: redakcja.PIUW@um.warszawa.pl.