Deklaracja dostępności Serwisu informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu informacyjnego Urzędu m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:

 • Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, audiodeskrypcji oraz opisów tekstowych;
 • Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej wszystkich budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędów Dzielnic można znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-budynkow

Aplikacje mobilne

Urząd m.st. Warszawy posiada aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na portalu istnieją ułatwienia przeglądania treści:

 • Zmiana wielkości czcionki;
 • Zmiana kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o usłudze tłumacza migowego online oraz innych możliwościach skorzystania z usługi tłumacza migowego można znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/tlumacz-pjm

Z Miejskim Centrum Kontaktu 19115 można połączyć się za pomocą tłumacza języka migowego online całą dobę przez cały rok:
Telefon: 19115,
E-mail: kontakt@um.warszawa.pl,
Portal: https://warszawa19115.pl/(link otwiera się w nowej karcie),
Bezpłatna aplikacja 19115,
Czat: https://warszawa19115.pl/czat(link otwiera się w nowej karcie),
Połączenie poprzez tłumacza PJM on-line: https://tlumacz.migam.org/warszawa19115(link otwiera się w nowej karcie).

Dostęp alternatywny można uzyskać również kontaktując się z Miejskim Centrum Kontaktu 19115. Możliwe jest odczytanie treści niedostępnej (krótsze teksty - max do 1 strony A4). Można również zarejestrować żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej. Zarejestrowane żądanie jest przekazywane do właściciela treści.