Źródła dochodów

Zaplanowaliśmy dochody budżetowe z 75 źródeł. Największe dochody pozyskujemy z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które mieszkają i rozliczają PIT w Warszawie. Z tego tytułu do miejskiej kasy wpłynie 6 404 mln zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią drugie co do wielkości źródło dochodów. W 2021 r. wyniosą one 2 462 mln zł, w tym 1 973 mln zł z przeznaczeniem na program „Rodzina 500+”.

Źródła dochodów

  • 31,1% z podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców Warszawy – 6 404 014 561 zł
  • 25,7% z budżetu państwa – 5 280 263 380 zł
  • 16% z podatków i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców Warszawy – 3 298 828 206 zł
  • 12,7% z innych źródeł dochodów – 2 621 542 071 zł
  • 6,1 % z majątku miasta (najem, dzierżawa, sprzedaż, użytkowanie wieczyste) – 1 255 419 389  zł
  • 4,4% z podatku dochodowego płaconego przez firmy mające siedzibę w Warszawie – 905 000 000 zł
  • 3,9% ze środków na projekty w ramach programów UE – 800 517 710 zł